Пачалыкъ савгъатлар тапшурулду

Оьтген арбагюн, июль айны 26-сында, Дагъыстанны Консти-туциясыны гюнюнде, ДР-ни Гьукуматыны Председатели Абдулмуслим Абдулмуслимов гьар тюрлю тармакъларда гёрмекли оьрлюклеге етишген бизин замандашларыбызгъа пачалыкъ савгъатларын тапшурду.

 Дослукъну уьюнде шогъар байлавлу юрюлген шатлыкъ жыйынны ача туруп, ол инг алда жыйылгъанланы бизин рес­публиканы аслу пачалыкъ байрамларыны бириси − Конституциясыны гюню булан къутлады. Шону булан бирге, 1994-нчю йылда къабул этилген бизин республиканы Аслу Закону пачалыкъ къурумну беклешдиреген ва жамиятны бирлешдиреген агьамиятлы агьвалат болуп токътагъанын айрыча эсгерди. Дагъыстанны Башчысы Сергей Меликовну байрам булан къутлавларын жыйылгъанлагъа етишдире туруп, йигирма йыл алъякъда бизин республиканы Аслу Закону бизин халкъланы тарихин, оланы адатларын ва мердешлерин сакълавда оьзюню агьамиятлыгъын исбат этгенин ташдырды.

Оьзюню сёйлевюнде бизин республиканы премьер-министри муаллимлени ва аналаны торайып гелеген наслуну патриот ругьда тарбиялавда мекенли къошумун болдурагъанын билдирди. Бизин ватандашланы санлы яшавун болдурмакъ учун этеген гьаракатына оьр къыймат берип сёйледи. Шондан къайры да, юрюлеген асгер гьаракатгъа къуршалгъанлагъа гьар гюнлюк гьайлы янашывун болдурагъан жамият чалышывчулагъа, шо ишге гёнгюллю кюйде къуршалагъанланы барысына да, оланы агьлюлерине, Россиягъа янгы къошулгъан ерлеринде яшланы охутувгъа белсенген муаллимлеге оьзюню разилигин билдирди.

Шо гьакъда айта туруп,   бизин республиканы пачалыкъ савгъатларына 40 дагъыстанлы лайыкълы болгъанын айтмагъа тюше. Оланы арасында Россияны Игити Нюрмагьаммат Гьажимагьаматовну насигьатчысы Магьаммат Кунбуттаев де бар. Ол оьзюню ватандашлыкъ борчун кютеген вакътиде оьр къылыкъ-хасият битимин гёрсетгени учун Россия Федерацияны Президентини Гьюрметлев Громатасы булан савгъатланды.

Табасаран районда яшайгъан кёп яшлы ана Эспет Ханмагьамматова «Жагьиллени патриот ругьда тарбиялагъаны учун» деген Амет-Хан Солтанны медалына лайыкълы болду. Эспет Ханмагьамматова 12 яшны оьсдюрюп тарбия берген Ону бары да уланлары ва торунлары асгер къуллукъчуну касбусун танглагъан. Бугюнлерде олар Украина бойда юрюлеген асгер гьаракатда, яшавуна тувулунагъан къоркъунчлукъгъа да къарамайлы, оьзлени ватандашлыкъ борчун оьзгелеге уьлгю болардай кютюп тура. Хас асгер гьаракатны вакътисинде ону торунларыны бирисини жаны да къыйылгъан.  

Шолай, оьзлени гьар гюнлюк жанлы гьаракаты булан бизин респуб-ликаны атын данггъа чыгъармакъ учун къастын болдуруп гелегенлени нечесини атына да шо гюн лайыкълы сёзлер айтылды.

Шо гюнгю шатлыкъ гьаракат Росгвардияны Дагъыстан бёлюгюню къулукъчуларына, пачалыкъ ва оьзге касбучулагъа тийишли савгъатларын тапшурув булан тамамланды.