Муаллимлени атлары даимлешдирилди

 

 

Октябр айны 11-нде, Къарабудагъгентдеги гимназияда гьар тюрлю йылларда яш наслугъа терен ва мугькам билим  беривде ва тарбиялавда белсенип чалышгъан муаллимлени эсделигине мемориал такъта ачылды.

 

Шо агьвалатгъа байлавлу оьтгерилген гьаракатда Къарабудагъгентдеги гимназияны муаллимлеринден ва охувчу яшларындан къайры да,  гьакимлик къурумуну жаваплы къуллукъчулары, олай да  инг асил касбуну юрюте туруп яшавдан гетген муаллимлени ювукъ адамлары, дос-къардашы ортакъчылыкъ этди. Инг алда Къарабудагъгентдеги  гимназияны директору, район жыйыныны ёлбашчысы Адил Салаватов  жыйылгъанланы алдына чыгъып сёйледи. Ол оьзюню сёйлевюнде барыда иш ёлдашларыны атындан гелгенлеге разилигин билдирди. Яшавну агъымын алышдырмагъа бажарылмай бу­са да, тек арабыздан гетген асил адамланы  гьакъындагъы эсделикни гьар къайсыбызгъа да сакъламагъа тюшегени гьакъда айтды. Шону булан бирге, оьзлени атлары даимлешдирилеген муаллимлер ва  охув ожакъны ёлбашчылары янгыз юртну тюгюл, савлай районну билим берив тармагъына аслам къошум этгени, эл арада, хаалкъ арада герти абургъа-сыйгъа лайыкълы болгъаны гьакъда билдирди. Оланы асиллиги, адиллиги, гьарисини айрыча ярыкъ келпети таныгъанланы эсинден бир де таймажагъын ташдырды.

Шондан сонг, Къарабудагъгент районну гьакимбашы Магьмут Амиралиевни атындан ону заместители Жалалутдин Жамалутдинов оьзюню гезигинде  шо гюн  оьтгерилеген агьвалатны агьа­миятлыгъы гьакъда айта туруп, атлары даимлешдирилеген муаллимлени гьакъында билгенден къайры да торайып гелеген наслуну вакиллери олардан  уьлгю алып  яшав къурма къаст  этмеге  тюшегени гьакъда эсгерди.

Шо гьаракатны барышында охувчу яшлар муаллимни алгъышлайгъан, школа яшавгъа багъышлангъан шиъру сатырланы да чебер кюйде охуп алдылар. Адил Салаватов ва Жалалутдин Жамалутдинов бирче муаллимлени эсделигине багъышлангъан мемориал такътаны уьстюне тартылгъан акъ шаршавну тюшюрген сонг, жыйылгъанлар ону тюбюне гюл байламлар салдылар.

 

Н. БАЙБОЛАТОВ.