Касбу усталыгъын якълагъан

 

 

Башкъырт Республиканы Билим берив ва илму министерлиги  Уфа шагьардагъы М.Акмулланы атындагъы пачалыкъ педагогика уни-верситетни сиптечилиги булан 2012-нчи йылдан тутуп «Муаллимлени инг яхшы тухуму» деген ачыкъ республика ва регионланы арасындагъы конкурсну юрютегени кёп йыллар бола.

 

Бу йыл Россия Федерацияны билим берив министерлигини ва Ульянов областны муаллимлерини де якълавун тапгъан конкурс бютюнроссия даражасына ерли гётерилген.

Гертиден де, муаллимлик касбуну кёп сююп, бойнуна алып,  ишине амин болуп, къаны-жаны булан юрютеген гьар тухумну оьзтерече яшав ва тарихи ёллары бар.

Эсгерилген конкурс­да ортакъчылыкъ этме Россия­ны 78 тюрлю регионундан муаллимлени 633 агьлюсю арза бергенлер. Конкурс оьзю де бу йылдан башлап «Гележекни кюрчюсю», «Бар болмакъ учун» ва «Асрудан асругъа» деген уьч тюрлю номинацияларда юрюлген ва ону ахырынчы бёлюгюне  Якъут республикадан Краснодар крайгъа ерли гелген 21 регионну 21 наслусуну вакиллери къуршалгъан.

Уфа шагьарда оьтгерилеген «Муаллимлени инг яхшы наслусу» деген Бютюнроссия конкурсда бизин дагъыстанны Атланавул юртундан баргъан, оьзлени 53 вакили муаллимлик касбуну, умуми алгъанда 1269 йыл юрютюп турагъан Сунгуровланы тухуму ортакъчылыкъ этген ва «Асрудан асругъа» деген тиретинде  2-нчи ерге лайыкълы болгъанлар. Тухумну башында токътагъан Басир Сунгуров 1927-нчи йылда ата юртунда башлапгъы класланы муаллими болуп ишлеген, ону уьч авлети ва 9 агъа-инилерини, къызардашларыны яшларыны да яшлары, бешинчи наслусуну вакиллерине ерли де муаллимлик касбуну танглап чалышалар.

Биринчи гюн конкурсну ортакъчылары «Муаллимлени наслусуну сураты» деген номинациягъа гёре юрюлген сынавларда оьзлени касбу ёлу, агьлю мердешлери, дарс беривде къоллайгъан оьзтерече къайдалары, алатлары, оьсюп гелеген наслуну охутув-тарбиялав иш­ге  янашагъан кюйлери булан таныш этгенлер.

— Бизин тухумну агьамиятлы сырларыны бириси – биз уллу агьлюню айланасына жыйылып, биригип иш юрютегенлик. Агьлюде жыйылгъанда муаллимни иши гьакъда сёз чыкъмай, лакъыр юрюлмей къалмай. Шолайлыкъда оьсюп гелеген яш касбучулар муаллимликни сырларын анасыны сютю булан дегенлей, сан-санына сингдире, — деп хабарлай тухумну тарихин теренден асырап сакълайгъан ва оьсдюрюп юрюйген Руслан Сунгуров. – Мен муаллим боларман деп бирдокъда ойлашмай эдим, экономист билимим бар. Амма ишлеме институтгъа чакъыргъанда, гери урма болмай рази­лешип къалдым.  Шолай  этгениме бир де гьёкюнмеймен.

Биринчи гюнню экинчи тиретинде оьтгерилген «Оьз регионугъузну инг яхшы муаллимлери ва насигьатчылары» деген  конкурсда Атий Умарова ва Руслан Сунгуров оьзлени гиришив сёзюнде айтылгъан муаллимлер-насигьатчылар – Иван Костемировскийни, Исабек Абдуллаевни, Булач Гьажиевни, Рива Аронованы, Манаба Магьамматованы, Анна Шапошни-кованы эсгерип, аслу лакъырын белгили илму-билим берив чалышывчулар ва ярыкъландырывчулар Абусупиян Акаевни ва Раиса Якобсонну загьмат ва яшав ёлларына багъышлап толу кюйде баянлыкъ бергенлер.

Экинчи гюн конкурсну ортакъчылары «Агьамиятлы агьвалатланы гьакъында» деген масъалагъа байлавлу студентлер булан ачыкъ лакъыр юрютгенлер. Сунгуровланы тухумундан баргъан Сабина Умалатова яш наслулар учун насигьат беривню нечик уллу  агьамияты ва терен маънасы бары гьакъда ачыкъ этип таъсирли кюйде хабарлагъан.

— Бизин гючюбюз – агьлюлерибизни уллулугъунда ва тухумубузну бирикгенлигинде, — деп ташдыра Сабина.- Ондан къайры да бизин уллу ва дос тухумубуздагъы агьлюлени гьарисинде уьчден кем болмагъан кепде тораягъан яшлар, бири-бирине аркъа таяп, бири-биринден уьйренип, уьлгю алып  оьселер.

2023-нчю йылда оьтге­рилген «Муаллимлени инг яхшы наслусу» деген Бю­тюнроссия конкурсну гьасиллерине гёре Сунгуровланы тухуму конкурсну «Асрудан асругъа» деген бёлюгюнде 2-нчи даражалы лауреат деген атгъа, Дипломгъа ва конкурсну хас Белгисине лайыкълы болгъанлар. Конкурсну жамын чыгъаргъан протоколну гьасиллерине гёре Россияны оьлчевюнде  де Сунгуровланы муаллим тухуму мекенли экинчи ерге ес болгъаны токъташдырылгъан.

Биз де онлар-юзлер булангъы яш наслулагъа тарбия-билим берип чалышагъан бу уллу ва гьюрметли тухумну вакиллери етишген уьстюн-люклер булан къутлай туруп олагъа савлукъ булан узакъ оьмюрлер ёрайбыз.

 

Казим КАЗИМОВ.