Милли китапхананы ишлери

Милли китапхананы директору Али Алиев бир башлап оьтген йылны ичинде этилген ишлеге, оьтгерилген чаралагъа байлавлу гьисап берди.

Ол эсгерген кюйде, 2014-нчю  йылны узагъында китапханада гёз алгъа тутулгъан кюйде маълумат берив, билим берив, маданият тармакъда имканлыкълар къоллангъан. Милли китапхананы къуллукълары булан 21 минг адам пайдалангъан, 58 минг китапны къоллагъанлар ва 145 минг адам китапханагъа къуллугъу болуп гелгенлиги гьисапгъа алынгъан.

Шолай да, Гьукуматны тапшурувуна гёре Милли китапхана янгы технология­ланы къоллагъан, къоллавчуланы кёп тюрлю маълуматлар булан таныш этген. Йылны боюнда китапхана ишге байлавлу муниципал къурулувланы китапханаларына методика кёмекни болдургъан.

Оьтген йылда бютюн Россияда Маданиятны йылы билдирилгенлиги булан  байлавлу буса кёп санавда ёлугъувлар, маданият чаралар, «дёгерек столлар»  ва башгъа чаралар оьтгерилген. Оланы арасында инг де агьамиятлылары: китап ярмарка «Тарки-Тау–2014, «Библионочь», «Ни дня без книги», адабият ахшамлар, конкурслар ва башгъалары оьр даражада кёп адамны да къуршап оьтгерилген.

Милли китапхананы къуллукъчуларыны сиптечилиги булан оьтгерилген «Тотальный диктантны» язывда 100-ден кёп адам ортакъчылыкъ этген.

2014-нчю йылда оьтгерилген чараланы арасында республикабызны 15 районундан ва 6 шагьарындан охувчулар ортакъчылыкъ этген «Моя любимая книга и я» деген конкурсну да эсгермеге тюше.

Милли китапханада «Верба» деген адабият бирлешив, «Порт-Петровская гавань» деген йырланы клубу, «Панорама» деген кино-клуб ва башгъалары иш гёре.

Китапхананы директору Али Алиев де эсгерген кюйде, китапханалар бугюнлерде янгыз къоллавчуланы китап охув булан таъмин этип къоймайлы, маданиятны бары да имканлыкъларын къоллап, пайдалы ишлени юрютмеге къаст эте. Китап охуйгъанлагъа янгыз китап берив булан тамамланып къалмай, китапланы авторлары булан ёлугъувлар оьтгерип, оланы ювукъдан таныш этмекни, китапгъа гьаваслыгъын артдырмакъны гьайын эте.

Бугюнлерде милли китапханада Интернетни имканлыкъларын да къоллап, гьар тюрлю сайтларда, китап фондлардан тарыкъ маълуматны табып охума, къоллама болагъан кюйде имканлыкълар яратылгъан. Китапхананы фондунда 800 мингден артыкъ китаплар сакълана.

Маълумат онгайлыкълардан къайры да, милли китапханада яз вакътиде  бинаны ичиндеги гьаваны бир кюйде сакълайгъан ясандырывлар булан таъмин этилгенлиги, йылны не вакътисинде де къоллавчулар гелип оьзлени къуллукъларын кютюп болардай онгайлыкълар яратылгъаны да сююндюре.

Китапхананы къуллукъчулары  2015-нчи йылда оьтгерилме гёз алгъа тутулгъан чараланы уьстюнде ишлеп тура. Апрель айны ичинде «Культура Победы – культура патриотизма» деген Уллу Ватан давда уьст гелгенликни 70 йыллы­гъына багъышлангъан конференция, май айда китапханачыланы бютюн Россия гюнюне багъышлангъан чара ва йылны боюнда гьар тюрлю конкурслар, выставкалар, ёлугъувлар ва адабият ахшамлар оьтгерилежек.

 

Патимат БЕКЕЕВА.

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля