Каникулланы алдында

Бугюнлерде савлай уьлкеде «Мени къоркъунчсуз каникулларым» деген  бютюнроссия гьаракат юрюлюп тура. Шо гьаракатны оьлчевюнде  Бамматюртдагъы (Хасавюрт район) орта школасында хыйлы иш этилген.

Ачыкълашдырып айтгъанда, торайып гелеген яшланы  яй айларда аманлы­гъын болдурмакъ учун олагъа  англатыв берилеген чаралар оьтгерилген. Шо ишде эсгерилген охув ожакъны  муаллими Абдул-Насир Вагьабов айрыча къастын болдургъан.  Ол уланлар ва къызлар   яшав шартларда аманлыкъны болдурувгъа уьйренеген  дарсларда алгъан билимлерин беклешдирмек учун лакъырлашывлардан къайры да, охувчу яшланы къуршап гьар тюрлю викториналар юрютген. Школада ону сиптечилиги булан  гьар тюрлю  къурумларда  жаваплы къуллукъларда ишлейген касбучулар булан ёлугъувлар да болгъан. Яшланы ата-анасы булан  жыйын да оьтгерилген. Шо гьакъда Хасавюрт районну билим берив управлениесини Telegram-каналында  маълумат берилген.