Иран булангъы байлавлукълар беклеше

Новости Ёлдаш
3 июля 2022 в 07:29 71
Дагъыстан Россияны лап да къыбла боюнда ерлешген аграр республика гьисапда танывлу. Шо бугюнлерде бизин уьлкебизни темиркъазыкъдагъы тахшагьары Санкт-Петербургда 25-нчи гезик оьтгерилген юбилей халкъара-экономика форумну ортакъчыларыны арасында да ачыкъдан ташдырылды.

Халкъара форумда регионларыбызны вакиллери булан янаша 130-гъа ювукъ тыш пачалыкъланы компаниялары ва далапчылары да ортакъчылыгъын болдурду. Форумну барышында оланы арасында 6 триллион манатны оьлчевюнде экономика ва оьзге тармакъланы имканлыкъларын гьисапгъа алып, гележек учун асувлу дыгъарлар байланды.
Экономика форумда сёйлешилгени йимик, артдагъы гюнлерде Магьачкъалада ДР-ни Гьукуматыны Председатели Абдулмуслим Абдулмуслимовну  ва Москвадагъы Ислам Иран пачалыгъыны элчиси Казим Жалалы булангъы ишчи ёлугъуву оьтгерилди.

Ишчи ёлугъувну вакътисинде эки де якъ учун пайдалы хыйлы масъалалар арагъа чыкъды. Абдулмуслим Мугьутдинович де бизин рес­публикабызны маълумат къуралларыны къуллукъчуларына шогъар байлавлу болуп берген баянында оьз пикруларын малим этди.

– Айлана якъда бизин пачалыкъгъа къаршы билдирилген политика-экономика санкцияланы шартларында уьлкени башчыларыны янындан гюнтувуш пачалыкълар булангъы экономика, промышленный ва сатыв-алыв тармакъланы байлавлукъларын беклешдиривге айрыча тергев берилегени англашыла, – деди ол оьзюню баянында. – Магьачкъаладагъы денгиз мал айландырыв портну ва Иран пачалыкъны арасында алдан берли транспорт байлавлукъланы асувлулугъун къолайлашдырывгъа айрыча тергев берилип гелгени гьакъда белгили. Бугюн де биз Иранны элчиси булан «Темиркъазыкъ-Къыбла» деген  транспорт ёлну оьсдюрювге байлавлу гьакълашдыкъ ва шону натижасында «Ярагъи-Къазмалар» деген транспорт оьтеген пунктну имканлыкъларын артдырмагъа разилешдик. Шону булан бирче аграр тармакъны ва шолай да Каспий денгизни байлыкъларын асувлу кюйде пайдаландырмагъа тюшегени гьакъда пикру алышдырыв юрюлдю. Ёлугъув­ учун Казим Жалалы да оьзюню разилигин билдирди.

Уьстде де эсгерилгени йимик, Россияны хас маълумат къураллары аянлашдыргъан кюйде, 2021-нчи йылда да Дагъыс­танны ва Иранны арасында  44,45 миллион долларны оьлчевюнде мал айландырыв ишлер юрюлген. Шо да алдагъы йыл булан тенглешдиргенде 2,5 керен артыкъ бола.

Дагъыстандан Ирангъа аслу гьалда ашлыкълар, овощлар, агъач ва агъачдан гьазирленген маллар йибериле. Ирандан да Дагъыс­тангъа авлакъ ниъматлар ва емишлер гелтириле.
Оьзюню Магьачкъалада болувунда Казим Жалалы Дагъыстанны Башчысы Сергей Меликов булан ёлугъуп лайыкълы кюйде къаршылагъаны саялы разилигин билдирди.

Къ. Къараев.