«Имканлыкъланы вакътиси»

Буйнакск район администрацияны абзарында жагьил уланлар ва къызлар учун гележекде касбу сайлама ва яшавун къайсы буса да бир тармакъда загьмат тёгюв булан байлама онгайлыкълар ачмакъ муратда «Имканлыкъланы вакътиси – 2024» деген ярмакю оьтгерилген.

Ярмакю оьтгеривню сиптечилери болуп Буйнакск ва Къарабудагъгент районланы, шолай да Буйнакск шагьарны иш ерлер булан жагьиллени таъмин этеген къуллукъчулары арагъа чыкъгъан.

Оьзбашына иш юрютеген далапчылар, сабанчы-фермер хозяйстволаны башын тутгъанлар, заводланы, бир-бир цехлени ёлбашчылары, халкъ саниятлары булан машгъул болагъанлар оьсюп­ турагъан наслуну вакиллери яшавда оьз ерин табып, юреги ушатагъан касбуну танглап, жамиятгъа пайдалы болуп чалышсын деген муратны гёз алгъа тутуп гьазирленген бу ярмакюге гелгенлени бири де гёнгюлсюз къалмагъаны белгили.

Буйнакск район администрацияны башчысыны заместители Гьажимурат Халимбеков эсгереген кюйде, ярмакюню ортакъчылары арив онгарылып ерлешдирилген столлардагъы ким-кимни де тергевюн тартар йимик халкъ саниятларыны усталарыны къоллары булан этилген маллагъа зор дамагьланып къарай, шо алатланы этген пагьмулу усталагъа ону нечик эте, булай нечик бола деген соравларын бере туруп, оьзлени де иштагьланагъанын яшырмай айтгъанлар. Булай ярмакюлени чакъда-чакъда оьтгере турмакъны жагьиллер учун пайдасы бары, гертиден де, гёрюнюп тура.

 

Казим КАЗИМОВ.

СУРАТДА: ярмакюден гёрюнюш.