Гючлюлер белгили болду

Тутушуп ябушув Дагъыстанда спортну милли журасы гьисаплана.  Шо гьакъда бизге ата-бабаларыбыздан белгили.  Гючлю адамлар, айрокъда кочаплар булан оланы ювукълары тюгюл, бары жамият оьктем бола.  Дагъыстанны бары да юртларында пагьмулу яш кочаплар кёп бар. Республикада оланы санаву бир нече минглерден айлана. Озокъда, булай гьал барыбызны да къувандыра.

 

Янгы ораза ай тамамланып, апрелни 13-нде Избербаш шагьарда белгили кочаплар агъа-инилер Магьамматсалам, Мюршит ва Рашит Муталимовланы савгъатларына ес болмакъ учун гезикли республика ярышлары оьтгерилди. Тутушуп ябушувдан спорт­ну усталары Магьамматсалам Россияда 3-нчю ер, Мюршит – 2-нчи ерлер къазангъан спортчулар.

Ярышларда Дагъыс­танны кёбюсю районларындан, шагьарларындан гелген 2009–2010 ва 2011–2012-нчи йылларда тувгъан 200-ге ювукъ яш ортакъчылыкъ этдилер. Къужурлу ярышлар  сав гюнню узагъында юрюлдю. Оланы уста тутушувлары ябушувну сюеген залгъа гелген юзлер булангъы избербашлыланы, къонакъланы тамашагъа къалдырды.

Ярышлагъа белгили спортчулар Олимпия оюнларыны ва Европаны чемпиону Магьамматгьасан Абушев, дюньяны чемпиону, Олимпия оюнларында 2-нчи болгъан Магьамматхан Арацилов, дюньяны кубогун къазангъан, Европада 4 керен уьст болгъан Магьаммат Магьамматов ва оьзгелери гелдилер. Олар Избербашны башчысы М.Исаков булан ярышланы ачылывунда да актив ортакъчылыкъ этдилер, ярышланы оьтгерегенлеге, ортакъчылыкъ этегенлеге исси сёзлер айтып, уллу уьс­тюнлюклер ёрадылар.

Ахшамгъа таба 20 тюрлю авурлукъда тогъатартгъан яш кочапланы лап гючлюлери белгиленди. Шоланы арасында аслу гьалда избербашлы, къаягентли, сергокъалалы кочаплар бар эди. Бир-бир авурлукъларда темиркъазыкъ ва къыбла Дагъыстанны юртларындан ва шагьарларындан гелгенлери де чемпион атгъа ес болдулар. Бу йылгъы ярышларда гьатта Башкирия республикадан гелген яш кочаплар да гёрюндю.

Къаягент районну Къаягент, Первомайское, Янгыкъаягент юртларындан гелген яш кочаплары янгы уьстюнлюклеге етишип, бизин барыбызны да янгыдан сююндюрдюлер.

 

Магьамматрасул Ибрагьимов,

Къаягент район.