«Гьал уьч йылдан алышынажакъ»

Артдагъы йылларда бизин республикабызда къоллавчуланы электрик ток булан таъмин этивню ёрукълашдырывгъа байлавлу болуп кёп сёз юрюле. Гьар тюрлю оьлчевлерде «дёгерек столлар», прес-конференциялар, гьисап берив жыйынлар оьтгериле.

 

Бугюнлерде Магьачкъалада ДР-ни энергетика ва тарифлер министерлигинде оьтгерилген гезикли прес-конференция да Магьачкъалада ва савлай Дагъыстанда чакъда-чакъда электрик токлар къайтып къалагъаны саялы айлана якъда тувулунагъан къытавуллу гьалланы алдын алывну масаласына багъышлангъан эди.

Йиберилген кемчиликлени ва шолай да иш уьстюнде  къаршылашагъан четимликлени алдын алмакъ учун не йимик чаралар гёрюле деген соравгъа байлавлу болуп эсгерилген министерликни башчысы Марат Шихалиев, Россети «Дагэнерго» деген компанияны генеральный директору Магьамматгьабиб Мугьумаев, Магьачкъала электриксетлени директору Магьамматшапи Шапиев ва ДР-ни Жамият палатасыны тармакъ комиссиясыны председатели Мама Мамаев ёлдашлар арагъа салынгъан агьамиятлы масалагъа байлавлу болуп оьз пик­руларын малим этди ва журналистлени соравларына жаваплар къайтарды.

Прес-конференцияны къысгъаракъ баяны булан Марат Шамильевич ачды ва юрютдю.

– Арт вакътилерде  бизин тахшагьарыбызда йимик республикабызны оьзге муниципал къурулувларында да электрик токлар къайтып къалагъаны саялы къыставуллу гьаллар тувулунагъаны негьакъ тюгюл, – деди Магьамматгьабиб Мугьумаев. – Электрик токлар къайтагъаны бир, электрик токну сан яныгючю осаллыгъы да уллу разисизликлени тувдура. Озокъда, шо бугюнлерде тувулунгъан масъала тюгюл. 50-60 йылланы узагъын­да ясандырылгъан электрик къуралланы ва сетлени къоллав болжаллары битген, 70 процентге ювугъун толу кюйде янгыртмасакъ бажарылмай. Шону учун уьч йыл этек чалып, бел бюгюп гьаракат этмеге герек болажакъ.

– Алгъа салынгъан агьамиятлы масаланы ёрукълашдырмакъ учун ДР-ни Башчысы Сергей Меликовну сиптечилиги булан къоллавчуланы талапларын гьисапгъа алып белгиленген харжланы уьстюне дагъы да 1 миллиард 208 миллион манатны оьлчевюнде субсидиялар берилежек, – деп англатыв берди Марат Шихалиев. – Кёмек учун гёрсетилинген харжланы да айлана якъдагъы къыставуллу гьалланы алдын алмакъ учун асувлу кюйде пайдаландырмакъ къала. Дагъыстанны электрик хозяйствосун ёрукълашдырмакъ учун белгиленген болжалларда гележекде  9 миллиард манатны харжламагъа умут этилине.

Белгили болгъаны йимик, Магьачкъалада электрик токланы планлашдырып къайтарывларыны алдын алмакъ учун буса, къоллавчулагъа дагъы да эки айгъа чыдамагъа тарыкъ болажакъ.

 

КЪ. КЪАРАЕВ.

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля