«Эсделик баву» ачылды

Бабаюртда Украина бойда юрюлюп турагъан хас асгер гьаракатны ортакъчыларыны эсделигине байлавлу болуп «Эсделик баву», шону ичинде буса хас асгер гьаракатда ортакъчылыкъ этеген районлулагъа мемориал ачылды.

 Чарада районну башы Даниял Исламов, МВД-ни Дагъыс­тан республикадагъы  Госавтоинспекциясыны  ёлбашчысы, полицияны полковниги Александр Шалагин, ич ишлерини министерлигини Бабаюрт район бёлюгюню ёлбашчысы Арсен Хабилов, ФСБ-ни 2-нчи бёлюгюню ёлбашчысы Алексей Коржов, районну прокурору Анварбек Сейтиев, юрт администрацияланы башчылары, жамият ва яшёрюмлени къурумларыны вакиллери, депутатлар, хас дав гьаракатны ортакъчылары, кёп санавдагъы юртлулар, хас асгер гьаракатда жанларын къурбан этгенлени дос-къардашлары, ювукъ адамлары да ортакъчылыкъ этдилер.

Жыйылгъанланы алдында районну башчысы Даниял Исламов, районну военный комиссары Даниял Дибиров, Дагъыстан Республиканы яшёрюмлерини ат къазангъан насигьатчысы Яраш Жумакъазиев, дюньядан гетген асгерчилени ювукъ адамлары  да чыгъып сёйледилер.

– Мемориалны ачылыву — бугюн хас асгер гьаракатда къанын-жанын аямай ябушагъан къоччакъ уланларыбызгъа этилеген абур-сый. Бизин къоччакъ уланлар, оьзлеге берилген тапшурувланы оьр даражада кютюп, кёплери орденлер ва медаллар булан савгъатлангъаны, борчун къоччакъ кюйде кютегени де бизин учун уллу оьктемлик. Озокъда, тас этивлерибиз де бар. Ватан учун жанын къурбан этген районлулар бизин юреклерибизден бир мюгьлетге де таймажакъ, – деди Д. Исламов.

Эсделик чараны барышында  Даниял Исламов, хас дав гьаракатны ортакъчылары Динислам Къарагишиев,  Завур Кочетов  ва Къоччакълыкъны ордени булан савгъатлангъан адилянгыюртлу улан Азамат Элдаров да булан бирче хас асгер гьаракатда ортакъчылыкъ этегенлени гьюрметине мемориал такътасын ачды.

Сёйлевлерден сонг жыйынны ортакъчылары  Ватаны учун жанын бергенлени гьюрметлеп,  монументни айланасына гюл байламлар салгъанлар ва  минутлукъ шыплыкъ билдирип  парахатлыкъны белгиси болгъан  акъ шарланы  кёкге йибердилер.

Яшавну жанлы келпети гьисапда, халкъы учун жанларын къурбан этгенлер гьар районлуну юрегинде даимлик  эсделик  болуп токътажакъгъа белги болуп,  «Эсделик бавунда» 200-ден де  артыкъ емиш тереклер орнатылгъанны эсгермеге сюебиз. Тез арада бу ерде ял алмагъа гелгенлер учун бары да онгайлыкълар болдурулажакъ.

«Эсделик бавундагъы» мемориал да хас асгер гьаракатда къоччакъ кюйде Ватанын якълап жан бергенлер ва бугюнлерде де уьстюн кюйде асгер борчун кютеген уланларыбыз оьсюп гелеген яш наслугъа гележекде уьлгю болуп токътажакъгъа инанабыз.

 

Герейхан Гьажиев.
Суратда: «Эсделик бавну» ачылыву.