ДР-ни Халкъ Жыйыныны 35-нчи сессиясындан

Завур Аскендеровну председателлиги булан  оьтгерилген ДР-ни Халкъ Жыйыныны 35-нчи сессиясында Дагъыстанны Башчысы Сергей Меликов ва Россия Федерация Советини члени Ильяс Умаханов ортакъчылыкъ этген.

Сессияда Сергей Меликов ол гюнлерде болгъан террорчулукъ ишни гьакъында сёйлеген.

Завур Аскендеров Халкъ Жыйынны гьаракатын якълайгъаны учун республиканы башчысына баракалла билдирген ва парламент Чакъырывну аслу гёрсетивлерин яшавгъа чыгъарма башлагъанны айтгъан.

«Бугюн Сиз оьзюгюзню сёйлевюгюзде гележекде депутатлар не иш булан машгъул болма тарыкъны билдирдигиз. Биз шо масъалаланы чечмек учун бары да депутатланы къуршап яшавгъа чыгъарма къаст этежекбиз»,– деген З.Аскендеров.

Депутатлар оьзлени сёйлевлеринде Магьачкъалада ва Дербентде болгъан террорчулукъ ишлеге къаршылыкъ билдиреген пикруларын айтгъан.

Завур Аскендеров: «Шулай жинаятчылыкъ ишлеге дагъыстанлыланы къоркъув билмейген, къоччакъ кюйде оьтгерип болагъан хасиятлары бар. Биз барыбыз да билебиз, жинаятчыланы шолай гьаракатлары бир заманда да уьстюн гелмежек. Дагъыстанны халкъларыны бирлигин, бырынгъы заманлардан берлиги дослугъун, гьар миллетни динине гьюрмет этип янашывун бирев де бузуп болмажакъ.

Жинаятчылар бизин миллетлени бир-бирине къаршы тургъузма сююп, шулай пис гьаракатларын эте. Биз дагъыстанлылагъа къыйышмайгъан, миллетлер къабул этмейген шолай жинаятчы ишлеге гьар заманда да къаршыбыз», – деген оьзюню сёйлевюнде З.Аскендеров

Парламент фракцияланы ёлбашчылары К.Давдиев, С.Абдулхаликов да оьзлени къаршылыкъ билдиреген пикруларын айта туруп, оьлгенлени агьлюлерине къайгъырышагъанын билдирген.

Адамланы ихтиярларын якълайгъан толу ихтиярлы вакил этип Запир Алхасовну кандидатурасын депутатлар якълагъан.

Эки керен охулгъан сонг депутатлар 2023-нчю йылдагъы республика бюджетни яшавгъа чыгъарылгъанын къабул этген.

Жамын чыгъара туруп, Завур Аскендеров йылданйылгъа республика бюджети пайдалы къолланагъанны айтгъан ва дагъыстанлыланы яшавун яхшылашдырма болушлукъ этегенни эсгерген.

 

Я.БИЙДУЛЛАЕВ