Дин къуллукъчулар булан конференция оьтгерилди

Конференцияда Дагъыстан Республиканы Гьукуматыны Председателини замес­тители Рамазан Жапаров, Дагъыстанны бусурманларыны дин управлениесини председатели, муфтий Агьмат-гьажи Абдуллаев, ДР-ни дин къурумлары булан иш гёреген комитетини председатели Мурат Заргишиев, «Ислам дин культураны, илмуну ва билимни якълав фондуну» директоруну заместители Али Вячеслав Полосин ва Темиркъазыкъ Кавказ бары да республикаланы дин управлениелерини къуллукъчулары ортакъчылыкъ этди.

Жамиятны арасында динни бугюнгю ролюню гьакъында Магьачкъалада юрюлген «дёгерек столну» къурумчулары гьисапда ортакъчылыкъ этген «Халкъара ислам миссия» деген дин къурум, «Ватандашлыкъ жамиятны оьсювюню ассамблеясы», «Ислам культураны, илмуну ва билимни якълавну фонду», ДР-ни дин къурумлар булан иш гёреген комитети арагъа салынгъан теманы айланасында кёпден берли ватандашланы талчыкъдырагъан масъалаланы гьакъында лакъыр юрюлдю.

– Артдагъы йылларда дин ва жамият бирлешивлер гьалиги замандагъы жамиятны агьамиятлы гесеги гьисапда бизин айланабыздагъы бугюнгю яшавгъа бек таъсир эте. Гьакимлик къурумлар булан янаша пачалыкъ агьамияты булангъы масъалаланы чечивде гьалиги жамиятда парахатлыкъны ва токъташгъанлыкъны сакълавда ва оьсюп гелеген яшёрюмлени тарбиялавда, оланы ругь якъдан ва къылыкъ якъдан тарбиялавун янгыртывда ортакъчылыкъ эте, – дей ДР-ни Гьукуматыны заместители Рамазан Жапаров, оьзюню сёйлевюн узата туруп дагъы да булай деди:

–Бизин топурагъыбызда кёп юз йылланы узагъында тюрлю-тюрлю миллетлер ва оьз дини булангъы халкълар булан парахатлыкъда ва яхшы хоншулар гьисапда янаша оьмюр сюрюп турагъаныбызгъа оьктем болмагъа гьакъыбыз бар. Бугюн оьтгерилген чара эсгерилген ёлда этилген гезикли абат деп айтмагъа боламан. Шогъар да къарамайлы, бир тюрлю гючлер ислам жамиятны бирлигин бузма, динлени ярашыв аралыкъларына от салма къаст этегенлиги гюн сайын артса тюгюл, кемимей.

Тек, республикабыздагъы оьрчюген гьалгъа да къарамайлы, бу масъалаланы янгыз гюч булан чечмеге болмайгъаны яхшы англашыла. Террорчулукъгъа ва экстремизмге къаршылыкъ этмек учун кёп янлы янашыв ва бирлешив герек.Патимат Бекеева.


Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля