Дагъыстан Республиканы Башы Р. Гь. Абдулатиповну Ватанны якълавчусуну гюнюне байлавлу Къутлаву

Бугюн бизин къоччакъ якълавчуларыбызны бары да наслуларына Ватаныны алдындагъы къайратлы загьматы ва игит ишлери учун терен разилигибизни билдиребиз. Буссагьат да Ватанына инамлы къуллукъ этеген, пачалыкъны милли ярлыкъларын якълайгъан, Россияны аманлыгъын къоруйгъан ва гючлендиреген, уьлкени токътавсуз оьсювюне кёмек этеген, бизин ватандашланы парахат, аминли яшавуна болушлугъун болдурагъан адамгъа толу гьюрмет булан янашабыз.

Дагъыстанлылар гележекде де оьзлени асгер борчун инамлы кюйде кютежекге, Россия Федерацияны Савутлу Гючлеринде лайыкълы кюйде къуллукъ этежекге толу инамлыгъымны билдиремен.

Савлукъ, яхшылыкъ, насип ва парахатлыкъ, бизин Ватаныбызны уьстюнде даим де ярыкъ болсун деген ёравларымны къабул этигиз!

Россияны ватандашларыны кёплери учун Ватанны якълавчусуну гюню – уллу ва инг агьамиятлы байрамланы бириси. «Жамият пикру» деген фонд 2013-нчю йылны февраль айында оьтгерген сорав алывну натижасына гёре соралгъан адамланы 77 проценти шолай гьисап эте.

Бугюнлерде Россияда 23-нчю февраль эренлени гюню гьисапда юрюле. Иш къурумларда, идараланы коллективлеринде, олай да агьлюлерде шолай юрюлегенлик адатланып къалгъан. Шо гюн, озокъда, къатынланы – Ватан давну ортакъчыларын ва къатынланы-асгер къуллукъчуланы да къутлайгъаныбыз да белгили.

Байрамда Кремлни тамыны ювугъундагъы Белгисиз солдатны къабуруна гюллер салынагъанлыкъ да мердешге айлангъан. Шонда Россияны Президенти, эки де палатаны башчылары, асгер къурумланы башчылары, гьакимликни башгъа тармакъларыны ёлбашчылары, политика партияланы ёлбашчылары гелелер. Минутлукъ шыплыкъдан сонг Россияны пачалыкъ Гимни согъула, Ватанны якълавчусуну гюнюне багъышлангъан байрам концертлер Россияны кёп шагьарларында оьтгериле. Ахшам Москвада ва Россияны кёп шагьарларында байрам салют бола.

2002-нчи йылда чыкъгъан РФ-ни Федерал Жыйыныны Пачалыкъ Думасыны къарарына гёре 23 февраль Россияда ишлемейген гюн санала ва шо гюн «Ватанны якълавчусуну гюню» деп юрюле.

1918-нчи йыл 23-нчю январда Халкъ комиссарланы советини «Социалист ватаныбыз къоркъунчлукъда» деген чакъырыву, олай да баш командующий Н. Крыленкону халкъгъа чакъырыв этивю чыкъгъан. Н. Крыленкону чакъырыву булай сёзлер булан тамамлана: «Барыбыз да савутну къолгъа алайыкъ. Барыбыз да революцияны якълайыкъ!» Отрядланы комиссарларына окоплар къазмагъа ва окоп отрядланы къурмагъа толу ихтиярлар бериле. Шу буйрукъ инструкция гьисапда бары да советлеге ва олай да шагьарлагъа бакъдырыла.

1918-нчи йыл 23-нчю февральда Халкъ комиссарланы советини председатели В. И. Ленин «Правда» газетде чыгъаргъан «Парахатлыкъ яда дав» деген макъалада тезликде парахатлыкъны дыгъарын къурмагъа чакъыргъан. Шо макъаланы ахырында ол: «…революциячы армияны сёзлер ва чакъырывлар булан къурма тарыкъ тюгюл, къурумлу иш булан, мекенли, гючлю халкъ армияны къурмакъ булан байлама герек», – деген.

23-нчю февральда эртен Халкъ комиссарланы советине немислени ультиматуму геле. РСДРП (б)-ни ЦК-сыны генгешинде Ленин, гючлю къаршылыкълагъа да къарамайлы, ЦК-ны членлерин ультиматумну къабул этмеге борчлу этген. Ленин парахатлыкъ дыгъарны Германияны талабыны шартларында къабул этмекни таклиф этген.

Совет тарихчи Ю. Кораблёв яза­гъан кюйде, 23-нчю февральда уллу шагьарларда митинглер юрюлген. Шо гюн Къызыл Армиягъа гёнгюллю кюйде язылыв да башлангъан. 25-нчи февральда буса биринчи Къызыл гвардия отрядлар фронтгъа гетген. 23-нчю февральдан сонг Къызыл отрядлар немис асгерлеге гючлю къаршылыкъ билдирип башлагъан.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля