Буйнакск район юбилейине гьазирлене

 

 

Бу йыл бизин республиканы лап уллу районларыны бириси гьисапланагъан Буйнакск район къурулгъанлы 100 йыл бола. Октябр айны 16-нда болгъан район администрацияны гезикли генгешинде шо шатлы агьвалатгъа гьазирленивню ва оьтгеривню масъалаларына къаралгъан.

Генгеш район администрацияны башчысы Уллубий Ханмурзаевни ёлбашчылыгъы булан юрюлген.

 

– Районубузну 100 йыллыгъы белгиленегенликге байлавлу болуп бизин уьс­тюбюзге уллу ва жаваплы борчлар салына. Биз шо байрамны оьтгеривге тындырыкълы кюйде гьазирлик гёрюп янашма ва гьеч гиши сёз тапма болмасдай  оьр даражада юрютме де герекбиз, — деди ол оьзюню гиришив сёзюнде.

Район администра­цияны аппаратыны ёлбашчысы Э.Гьасанханов генгешге жыйылгъанланы юбилей шатлыкълагъа гьазирленивге байлавлу гёз алгъа тутулгъан ишлени ёругъу булан таныш этген. Районну 100 йыллыкъ  тарихине, ону оьсюв ёлуна багъышлангъан китап чыгъарылма гьазир, шо гьакъда тарихи фильм де этилежек. Районну билим берив, маданият ожакъларында ерли адатланы эсге алып, милли майданчалар, шатлы чаралар, спортну байрамлары  оьтгерилежек. Гёз алгъа тутулгъан ва яшавгъа чыгъарылма герекли ишлени бир бёлюгю гьалиденокъ гьазир деп айтма да бажарыла.