«Алтын гюзню» ярмакюлери

 

 

Бу йыл октябр айны 13-15-нчю гюнлеринде Магьачкъалада оьтгерилген «Алтын гюз» деген сурсат фестивалыны байрамында минглер булангъы шагьарлылар йимик тахшагьарда болагъан къонакълар да ортакъчылыкъ этдилер.

 

Дагъыстанны тахшагьарыны администрациясыны, шолай да ДР-ни туризмни ва халкъ саниятларыны масъалалары булан машгъул болагъан министерлигини байлавлугъу булан бирликде оьтгерилген байрамны маданият чаралары гьакъда да айрыча эсгермеге тюше.

Халкъ саниятларыны ва инче саниятларыны усталарыны къошуму гьакъда «Магьачкъала шагьар округ» деген муниципал къурулувуну сатыв-алыв, далапчылыкъ ва реклама ишлени масъалаларына къарайгъан бёлюгюню башчысы Юсупбек Устарбеков да оьзюню разилигин билдирди.

– Артдагъы йылларда гьар тюрлю маллар сатылагъан ярмакюлени оьтгерив булан янаша Магьачкъалада милли ашланы, опуракъ гийимлени ва оьзге халкъ саниятларыны гьюрметине оьтгерилеген байрамлар разиликни тувдура, – деди ол. – Шолай фестивалланы оьтгерив гележекде де бизин ягъыбыздан тергевсюз къалмажакъ. Неге десегиз, янгыз сурсат малланы фестивалында тахшагьарыбызда бу гезик 150 мингден де кёп адам ортакъчылыкъ этди.

 

Къ. КЪАЗАКЪМУРЗАЕВ.