Билим беривню даражасын гётермек учун…


–Артдагъы йылларда Дагъыс­танда ЕГЭ таза кюйде оьтгерилсин учун кёп иш этилинип тура. Школаланы, яшлар бавланы ишин яхшылашдырмакъ учун гьаракат юрюле деме ярай. Бизин алдыбызгъа билим беривню сан янын артдырма герек деген масъала да мекенли кюйде салынгъан. Шону учун биз бир нече гюнлер алда Дагъыстанны билим берив министерлигини жамият совети булан бирче не ёлларда иш гёрме тарыкъны белгилейген, биз уьстюнде ишлеп гьазирлеген аслу документни айланасында лакъыр этдик.


Шонда билим берив министерлиги 2017-нчи йылда 9 тюрлю агъымгъа гёре чалышма тарыгъы ачыкъ этилинген. Шо документдеги талаплагъа гёре министерликни янындан тарбиялавгъа, школа чагъына етишмегенлер юрюйген ожакълагъа, адатлысындан къайры, къошум билим беривге, яшланы ихтиярларын якълавгъа, алапалагъа, оьр билим беривге, илму ишлеге бек агьамият берилме тарыкъ,–деди Е. Толстикова. Узакъ къалмай шо билим беривню гьакъындагъы документ министерликни сайтында ерлешдирилежек.


Сонг вице-премьер тарбиялав ишлеге байлавлу да ойларын айтды.


–Школа чагъына етишмеген яшлагъа билим беривге байлавлу четимликлер тувулуна. Айтагъаным, гиччипавланы толу кюйде яшлар бавларына къабул этме бажарылмай. Неге тюгюл, яшлар бавуна берме гезиги етишгенче кёп заман къаравуллама тюше. Шо масъаланы тюзевлю чечмек учун янгы объектлени къурув ишлер узатылып тура.


Ол билдирген кюйде, бугюнлерде республикадагъы школаларда 519 адамгъа иш ер бар. Шоланы арасында юрт школалагъа ингилис тилден дарслар бермек учун 120 муаллим етишмей.


– ДГПУ-ну кюрчюсюнде билим берив тармакъ учун кадрлар центрын къурмагъа хыяллар бар. Сонг да, республиканы уьч орта физико-техника, филология, Дагъыстанны халкъларыны культурасыны школалары ачылса да ярай. Шону да яшавгъа чыгъармакъ учун, онгайлы   бир оьр охув ожакъ да токъташдырылажакъ, олай да методолог белгиленежек. Олар айрыча яшлар булан тюгюл, школалар булан иш гёрежеклер. Аслу гьалда юрт школалагъа тергев бакъдырылажакъ. Неге тюгюл, школаланы 80 проценти – юртларда,–деп къошду ол оьзюню сёйлевюнде.


Екатерина Толстикова журналистлер булангъы лакъырында Дагъыстанда инг пагьмулу яшлар учун «Сириус» деген (Сочидеги) билим берив центрны филиалы ачылма имканлы. Шогъар байлавлу Дагъыстанны Башчысыны Федерация Советини ортакъчысы Сулейман Керимов булан лакъыры болгъан.


Ёлугъувну ахырында ол журналистлер булан бирге ишлемеге, масъалаланы ахтармагъа таклиф этди ва соравлагъа жаваплар берди.


Паху Гьайбуллаева.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля