Бабаюрт районда маданиятны йылы башланды

Бабаюрт район оьзюню бай маданияты булан таныш. Айрокъда артдагъы йылланы ичинде районну маданияты хыйлы алгъа абат алгъан демеге ярай. «Бабаюртну къызлары», «Тюзню тавушу» деген хорлар Дагъыстандан, Россиядан тышгъа да танылгъан. Гетген йылны ахырында Бабаюртда ачылгъан Россияны мердешленген маданият центрыны ачылыву булан буса олар оьзлени алдына салагъан борчланы артдыргъан ва гележекге инамлы къарайгъан болду.

Тюзюн айтмагъа герек, «Бабаюрт район» деген муниципал район къурулувну башы Д.Даветеев маданиятгъа аслам тергев бере. Оьрде эсгерилген центрны ачылывунда да ол маданият тармакъ гьаман да районну бети болгъанны ва шо тармакъны оьсдюрмек учун бары да шартланы болдуражакъны эсгерген эди. Шартлар болдурулуп да тура.

Озокъда, бугюн Бабаюрт район дегенде, къумукъ тынглавчуланы ва къаравчуланы гёз алдына Зумрут Атагишиеваны, Басир Магьамматовну, Барият Ногъаеваны, Байсолтан Жумакъаевни, Надежда Мусаеваны тенгсиз келпетлери гележекге шеклик ёкъ. Олар республиканы маданиятыны оьсювюне тенгсиз къошум этген ва этип тургъан Бабаюрт районлулар.

Бугюн де, ат туягъын тай басар дегенлей, оьзлени белгили районлулары къойгъан ёл булан юрюп, халкъны юрегине сокъмакъ тапмагъа болгъан С.Н. Даветееваны, З.А. Абакарованы, З.Г. Агьматованы, А. Ш. Закарьяеваны, Г.Н. Гьажиевни, А.Н. Омаровну, В. Шамшидованы, З.М. Мантиеваны, З. Ильясованы, К.М.Мазгъаровну ва оьзгелерин эсгермеге ярай. Олар районну маданиятыны янгы тарихине оьзлени атларын язмагъа болгъанлар.

Маданиятны йылына байлавлу болуп Бабаюрт ра­йонда йылны боюнда дагъы да оьзге чаралар оьтгерилежек деп къаравуллана.

Герейхан Гьажиев,

хас мухбирибиз.

Суратда: сагьнада – «Тюзню тавушу».