«Аврувланы кисесин тюгюл, савлугъун ахтарыгъыз»– Мени Бабаюрт районгъа гелегеним биринчилей тюгюл, – деди Танка Ибрагьимов, медицина къуллукъчулар булангъы ёлугъувну ача туруп. – Амма бугюнгю иш сапарымда мени район больницаны янгы баш врачы булан сизин таныш этмек деген яхшы хыялларым бар ва больницаны ичинде болуп, мунда гелеген аврувлар ва медицина къуллукъчулар булан гьакъ юрекден сёйлемеге сюемен. Янгы баш врачны сизге таныш эте туруп, мен ол район больницаны гьалын гётережекге инанмагъа сюемен. Шо саялы да мен Жамиля Алиевагъа оьзюню гьаракатын гёрсетсин учун, 1 йыл болжал беремен. Эгер оьзюн гёрсетсе, ондан сонг да ишин давам этежек. Шолай янашывну Дагъыстанны Президенти Рамазан Гьажимуратович де талап эте.

Ёлугъувну барышында Танка Ибрагьимов медицина къуллукъчулар булан, гертилей де, гьакъ юрекден лакъыр этди, оланы кёп санавдагъы соравларына жаваплар берди.

– Мен медицина къуллукъчулар нечик шартларда ишлемеге борчлу экенни яхшы билемен,

– деди медицина къуллукъчулагъа берилеген алапаны гьакъында сорав берилгенде ол. – Мен оьзюм де хыйлы йыллар больницаларда ишлегенмен. Шо магъа да янгылыкъ тюгюл. Амма, мен бир затны эсгермеге сюемен, биз барыбыз да Гиппократны антын бергенбиз, демек, шо антдан тайышмагъа бирибизни де гьакъыбыз ёкъ. Биз аврувлар учун ишлемеге герекбиз. Больницагъа тегин-тегин бирев де гелмей. Мунда аврув инжитген ва ассиленген адамлар геле. Шо саялы да больницаны ичинде увакъ алыш-беришни токътатма герек. Шо мени янгы баш врачны алдына салагъан биринчи талабым.

Танка Ибрагьимов эсгерген кюйде, увакъ урушбатчылыкълар больницаны яшлар табагъан бёлюгюнде «яхшы» юрюле. Эсгерилген бёлюкдеги гьалны бир ёлгъа салмакъ учун, янгы баш врачдан Дагъыстанны савлукъ сакълав министри къатты кюйде талап этди.

– Бабаюрт больницадан минис­терликге ва Президентни атына гелеген билдиривлер аз тюгюл, – деп узатды оьзюню сёйлевюн Танка Ибрагьимов. – Арт вакътилерде шо билдиривлер айрокъда яшлар табагъан бёлюкден геле. Шондагъы гьал булан Дагъыстанны ёлбашчысы Рамазан Абдулатипов да таныш. Гьали-гьалилерде ону атына гелген гезикли кагъыз да шогъар шагьат. Сиз аврувланы кисесине тюгюл, аврувуна къарамагъа герексиз. Оланы иржа­йып къаршыламагъа да, иржа­йып ёлгъа салмагъа да герексиз, – деп къазапланып сёйледи министр. – Гьар гелген аврувгъа оланы къардаш-досу урушбат бермеге герекмей. Сизге пачалыкъ оьзю акъча бере. Гележекде де сизин алапаларыгъызны оьлчевю сиз багъагъан аврувланы санавундан гьасил болажакъ. Озокъда, сиз лап да ювукъ адамына йимик къарагъан саялы, аврувлар да сизин бош къоймас: бириси гюл байлам берер, оьзгеси кампет къутукъ, уьчюнчюсю буса гьакъ юрекден баракалла билдирер ва алгъыш этер.

Иш сапарыны барышында Танка Ибрагьимов «Бабаюрт район» деген муниципал къурулувуну ёлбашчысы Дадай Даветеев булан больницаны лабораториясы, реанимация бёлюкню иши булан таныш болду, тиштайпалагъа къарайгъан бёлюкге гелгенлер булан лакъыр этди. Аврувланы къыйынына-тынчына тынглады.

Гезиги гелгенде, югъагъан аврувланы багъагъан бёлюкню ва поликлиниканы гьалы булан таныш болуп, баш врачны борчларын янгы кютмеге башлагъан Жамиля Алиева арагъа чыкъгъан четимликлени тез заманны ичинде ёрукъгъа салмагъа тийишли кюйде шартлар болдуражакъгъа сёз берди.Суратда: Т.Ибрагьимовну аврувлар булан ёлугъуву.


.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля