Ана тиллеге багъышланды


         Февраль айны 18-нде, Магьачкъалада милли китапхананы конференц залында республика илму-сынав конференция оьтгерилди. Эсгерилген конференция А.А. Тахо-Години атындагъы Дагъыстан илму-ахтарыв педагогика институтуну ва ДР-ни билим берив министерлигини сиптеси булан юрюлдю. Бу чара ана тиллени 21-нчи февральда белгиленеген халкъара гюнюне багъышлангъан эди. Конференцияда районлардан, шагьарлардан гелген муаллимлер, алимлер ортакъчылыкъ этди.Илму-сынав конференцияны башында Магьачкъала шагьардагъы 1 номерли гимназияны охувчу яшлары чебер кюйде оьзлени ана тиллеринде шиърулар охуду, бийив ансамбль къурч кюйде лезгинка бийиди. Шондан сонг А.А. Тахо-Години атындагъы Дагъыстан илму-ахтарыв педагогика институтну ёлбашчысыны заманлыкъгъа борчларын кютеген профессор Меседу Шурпаева конференцияны ортакъчыларыны ва къонакъларыны алдына чыгъып сёйледи. Ол «ДР-ни билим берив ожакъларында ана тил ва адабият дарсланы юрютювню къайдаларыны гьакъындагъы» деген докладын охуду. Сонг ДГУ-да дагъыстан тиллени кафедрасыны заведующийи Муса Багьаметов, ана тил ва адабият дарслар юрютеген муаллимлерини ассоциациясыны председатели Зугьра Дибирова, Къарабудагъгент гимназияны ана тил ва адабият дарслардан муаллими Умсалимат Бутаева чыгъып сёйледилер.Умсалимат Бутаева, къумукъ тилден ва адабиятдан башлапгъы класлар учун чыкъгъан охув пособиелени гьакъында оьзюню ойларын айта туруп, янгы охув пособиелер яшлар учун арив безендирилип ва маъналы чыкъгъанны эсгерди. Олар методика якъдан бир йимик тюз къайдада, гьалиги заманны талапларына гёре, бажарывлу алимлени ёлбашчылыгъы булан бек къужурлу, охума иштагьлыкъ гелтирген къайдада язылгъан деп гьисаплайман, деди.Конференцияны иши да­гъыстан тиллени секцияларына бёлюнюп узатылды. Къумукъ секцияны ёлбашчысы ДГУ-ну кафедрасыны заведующийи, профессор Н.Гьажиагьматов муаллимлени соравларына жаваплар берди.А.А. Тахо-Години атындагъы Дагъыстан илму-ахтарыв пе­дагогика институтну илму къуллукъчусу З. Адилгерееваны сёзлерине гёре муаллимлеге къумукъ тил ва адабият дарсланы китапларын гьазирлевде оьзлени ойларын айтып, гьакълашып ишлемеге таклиф этилген. Ол: «Китапланы чы­гъарывда, шоланы арагъа салып ойлашывда муаллимлер ва алимлер бирлешип чалышмаса, ишни асувлугъу болмай къалмакъ бар», – деди.