Агьлюлери булан къатнав давам этиле

Бизин уьлкеге янгы къошулгъан регионланы аманлыгъын сакъламакъ учун оьтгерилеген хас асгер гьаракатда Хасавюрт шагьардан да кёп адам ортакъчылыкъ эте. Шоланы арасында дыгъар булан къуллукъ этегенлер, чакъырылып ва гёнгюллю кюйде гетгенлер де бар.

–Дав агьвалатларда адамы ортакъчылыкъ этеген гьар агьлю тергевню тюбюнде турма тарыкъ,– деп билдирди хас штабны гезикли жыйынын оьтгерегенде шагьарны башчысы Корголи Корголиев.
Шолай этилме де этиле, Украина бойда дав агьвалатлар башлангъан гюнден тутуп, гьар агьлю гьисапгъа алынгъан, шолагъа биринчи тарыкъ-герек етишдириле ва масъалалары чечиле.
Алдындагъы гюнлерде Хасавюрт шагьар жыйынны депутаты Элмурза Деветов иш ёлдашлары ва волонтерлар булан бир нече агьлюлерде болду.

–Жаваплы къуллукъчулар, депутатлар ва яшёрюмлер гьар гюн гезиги булан шолай агьлюлерде болабыз. Муна бугюн де оланы арзаларына тынгладыкъ ва язып алып, шагьарны бшчысына етишдирдик,– дей Э.Деветов.– Шоланы арасында иш булан таъмин этив, яшларын школалагъа ва яшлар бавларына къабул этив масъалалар бар эди. Тезде шолар бары да чечилежек.