Агьамиятлы гьакълашыв болду

Республикабызны къыбла боюндагъы Къаягент къорукъну ичинде ерлешген Гьайдакъ райондагъы уллу ва гиччи юртланы санаву 43-ге етише. Гьалиги заманда оланы яшавлукъ ва оьзге тюрлю талаплары некъадар яшавгъа чыгъарылагъаны тергевню тартмай болмай.

Бугюнлерде Мажалисде Гьайдакъ районну депутатларыны жыйыныны председатели Муталим Сулейманов ерли депутатланы ва шолай да район администрацияны къуллукъчуларын къуршап жыйын оьтгерген. Жыйында район администрацияны финанс бёлюгюню начальнигини заместители Написат Аликберова бюджетде гёрсетилинген акъча маяланы харжлавгъа байлавлу этилинеген алмашынывланы гьакъында баян берген. Шондан сонг бу йыл районда къурулагъан янгы школаланы акъча маялар булан таъмин этивге байлавлу болуп генг кюйде гьакълашыв юрюлген.

– 2023-нчю йылны биринчи яртысында район бюджетге тюшеген гелимлер план булан гёз алгъа тутулгъан 50 процентни орнуна 65 процентге яшавгъа чыгъа­рылгъан, – дей Написат Аликберова. – Гелимлени къолайлашыву налогланы жыйывда етишилген натижалар булан тувра байлавлу. Шолайлыкъда, алапалар учун ва оьзге тюрлю талаплагъа гёрсетилинген акъча маялар да август айны 1-не ерли пайланып битген.

Уьстде де эсгерилгени йимик, районда уллу юртлар булан янаша гиччи юртлар да бар. Мисал учун айтсакъ, Янгыгент юрт администрациягъа 4 юрт гире, шоланы дёртюсюнде де билим берив ожакъларда онгайлы шартлар болдурулгъан. Шону гьисапгъа алып, районну билим берив управлениесини башчысы Шамил Магьамматов оьзге юртлардагъы гиччи школаланы гележекдеги къысматына байлавлу оьз пикруларын малим этген.

– Янгыгент юрт администрациягъа гиреген юртларда билим-берив ожакълар толу кюйде янгыртылмаса да, тек ярашдырылып гьалиги талаплагъа жавап береген даражада янгы охув йылгъа да гьазир болгъан.