Аэропортда болгъан агьвалатланы гьакъында

 

 

Алдындагъы гюн Хумторкъали район администрацияны башчысы Айнутдин Зиявутдинов  «Уйташ» аэропортда болгъан агьвалатлагъа байлавлу болуп, районну юртларыны башчылары, межитлени имамлары, райондагъы адамланы ихтиярларын якълайгъан къурумланы ёлбашчылары булан уьлкеде ва дюньяда тувулунгъан гьаллагъа, айрыча Израил-Палестина  къалмагъаллагъа багъышлап жыйын оьтгерди.

 

А. Зиявутдинов жыйынны ортакъчылары булан лакъыр эте туруп, кёбюсю  адамланы арасында бугюн дюньяда тувулунгъан политика  гьалланы гьакъында тюз янашыв  ёкълугъу гьакъда англатыв берди. Бугюнгю яшёрюмлени политика гьаллардан англаву аз экенден къайры да, динден де англавлары осал. Район администрацияны башчысы межитлени имамларына ислам динни гьакъында, бусурман адам не ерде ва нечик оьзюн тутуп билмеге герегине гёре межитлерде англатыв ишни юрютмеге тарыгъын айрыча эсгерди.

Юртланы башчылары ихтиярланы якълав къуллукъчулары булан бирликде ерлерде их­тиярсыз жыйынлар юрютмеклик законгъа къаршы уголовный иш экени гьакъда, административ якъдан такъсыргъа тартылагъанын  англатма тюше.

«Палестинада болуп турагъан гьаллагъа бизин барыбызны да ичибизбуша, жа­ныбыз авруй, къыйналабыз. Бизин кёмек адамлагъа етишеген кюйлени ахтарабыз. Бугюн Израил юрютеген давну къайдаларын сав дюнья терс гёре. Израилни гьукуматыны башчылары юрютеген къыргъын давгъа къаршылыкъ билдирип, кёп жугьутлар уьлкеден къачып гетелер. Къатынланы-яшланы Израилни солдатлары бомбагъа тутагъанын, адамлар бир гюнагьсыз оьлегенин, къырылагъанын сав дюнья налатлай, – деди А. Зиявутдинов.

А. Зиявутдинов Палес­тинада тувулунгъан гьалланы гьакъында школаларда яшлар булан да англатыв ишни юрютмеге гереги гьакъда эсгерди.

 

Жават ЗАКАВОВ