Тыш уьлкели журналистлени иштагьы бар


       Ставрополь крайда «Турист бойлар гьисапда Темиркъазыкъ Кавказны оьсдюрюв» деген темагъа гёре ачыкъ генгеш оьтгерилген. Шонда Франциядан, Германиядан, Америкадан, Румыниядан, Ирандан, Иракъдан ва Ливандан гелген журналистлер ортакъчылыкъ этгенлер.«Дёгерек столну» айланасында Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округгъа гиреген регионланы бу тармакъ булан машгъул идараларыны ёлбашчылары турист гезев ёлланы, ял алывну не йимик къайдалары бар экени, арив ва тамаша ерлени гьакъында жыйылгъанлагъа баянлыкълар берип сёйлегенлер.


Дагъыстанны туризмге къарайгъан министрини заместители Виталий Демченко, оьзюню сёйлевюнде Дагъыстанны ичинде маданият варисликни 6,5 мингден де къолай памятниклери (эсделиклер) барны, шоланы 2 мингге ювугъу федерал агьамияты булангъы памятник­лер экенни ва шоланы 80-ден де къолайы ЮНЕСКО-ну къоругъунда сакъланагъанны, туризмни ёлларыны 44-сюне хас паспортлар онгарылгъанны, сонг да респуб­ликада балыкъ тутув, гьав этив туризмни оьсдюрювге кёп маъна берилегенни эсгерди. Турист ёлланы санаву Дагъыстанда буссагьат 200-ден де оьте.


Белгили болгъаны йимик, тыш эллерден гелген къонакълар Темиркъазыкъ Кавказ округундагъы гёзел ва гёрмеклиги булангъы ерлерден айланып къаражакълар.


«OPEN DAGESTAN» деген уллу турист жыйында, октябрни башында бизин республиканы Башчысы Владимир Васильев, туризмни гьакъында оьз ойларын малим эте туруп, гьали Дагъыстанда шо ягъындан алгъа барыв, оьсюв бар экенин айрыча эсгерген эди.

 

РИА «Дагестан».