Террорчулукъгъа къаршы иш гёрювню конкурсуну гьасиллери


Пятница, 29.06.2018г. - "ЁЛДАШ".


«Конкурс енгил болмады. Ортакъчылыкъ этме сюегенлени барысы да чакъырылды. Уста язылгъан кёп материал гелди. Оланы барысын да жюри арагъа салып ойлашды. Чинк де гёрмеклилери, ти­йишлилери айырылды. О иш ачыкъ кюйде юрюлдю. Сынав гёрсетеген кюйде, яратывчу ишде чалыша­гъанлар оьзлени ишин къыйматлагъанны сюе», – деди Рашит Акавов.Конкурсгъа 16 материал бакъдырылгъан: оланы арасында 8-и – видео, 3-сю – печат, 5-си – сет къуралларда чыкъгъан материаллар. Тыш реклама деген номинациягъа материаллар гелмеген.Конкурсну гьасиллерине гёре видеоматериалланы ГТРК «Дагестан» «Подвиг во имя жизни» деген материалгъа – биринчи ер, «Дорога Великой горы» деген документли фильмге – 2-нчи ер, «Кровавое воскресенье» деген Умай Ибрагьимованы репортажына 3-нчю ер берилди.Печат къуралларда чыкъгъан Гюлнара Магьамматованы ва Зубайдат Шабанованы «Зори Табасарана» деген газетде чыкъгъан материалгъа биринчи ер берилди. Экинчи ва 3-нчю ерни бермей къоймакъ деген къарар чыгъарылды.Сет номинацияда Зиявутдин Магьамматовну «Сени борчунг недир?» деген материалы биринчи болду, «Орлёнок Дагестана»: «Биз бир болма герекбиз», «Биз террорчулукъгъа къаршыбыз», «Биз парахатлыкъны тюбюнде яшама сюебиз» деген материаллагъа 2-нчи ер берилди. «Дагъыстан: къоркъунчлукъ тувдурагъан региондан – турист къыйматны баш сыдырасына» деген Ислам Рамазановну РИА «Дагестан» деген маълумат къуралда чыкъгъан макъаласына 3-нчю ер берилди.Уьст гелгенлер министерликге сиптечилиги саялы баракалла билдирди ва олай агьвалатланы оьтгермекни агьамияты гьакъында айтды. 

Бизин мухбирибиз.