Шартлар яхшылаша геле

Арбагюн, июн айны 27-нде, Республика клиника больницасыны баш врачы Ибрагьим Магьамматов маълумат къуралларыны мухбирлери булан ёлукъду. Оьтгерилген шо прес-конференцияны барышында бизин республиканы лап да уллу савлукъ сакълав идараларыны бирисини ёлбашчысы инг алда токътагъан ювукъ вакътини артгъа салмай чечмеге тюшеген масъалаланы малим этди. Шону булан бирге, шоланы чечивню ёлларын белгиледи. Бизин республикада артдагъы йылларда аврувланы савлугъун къолайлашдырмакъ ва къайтармакъ учун болдурулагъан шартланы, олай да артдагъы вакътилерде шо тармакъда къолда этилген уьстюнлюклени гьакъында билдирди.


 


Ону сёйлевюнден белгили болгъаны йимик, бугюнлерде Респуб­лика клиника больницасында иш гёреген 40-дан артыкъ бёлюгюнде 2, 5 мингден де артыкъ медицина къуллукъчу ишлей. Эсгерилген савлукъ сакълав идарада гьар йыл сайын, 50 мингден де кёп адам оьзлени савлугъун беклешдирип чыгъа. Шоланы аслам пайы – бизин республиканы юртларында яшайгъанлар. Мунда йылны боюнда лап къыйын гьисапланагъан операциялар да этиле. Шону булан бирге, юртлагъа барып, оьр сан янлы алгъасавлукъ медицина кёмекни болдурмагъа да имканлыкълар яратылгъан.   Ол билдиргени йимик, Дагъыс­танны савлукъ сакълав министри Жамалутдин Гьажиибрагьимов алгъа салгъан талаплагъа гёре аврувланы бары да тарыкълы болагъан дарманлар булан таъмин этивню ёллары белгилене. Шондан къайры да, бары да иштагьланагъанлар Интернетден таба больница сатып алгъан дарманланы ва оланы къадарын билмеге бола.Ибрагьим Магьамматов мухбирлени соравларына жаваплар берегенде белгили болгъан кюйде, Республика клиника больницасында Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округда биринчилерден болуп спортчуланы савлугъун беклешдиреген центр ачылгъан. Гьалиги талаплагъа жавап береген кюйдеги бары да тарыкълы алатлар ва къураллар булан ясандырылгъан шо центрда ишлемек учун бизин республикадан, тышдан бажарывлу касбучулар чакъырылгъан. Москвадан къайры да, Германияда, Польшада, Голландияда, Израйылда топлангъан сынав ахтарылгъан. Дагъыстан пачалыкъ университетде центрны къуллукъчуларыны касбу бажарывлугъун камиллешдирмек учун шартлар болдурулгъан.Бу йыл больницада лучевой терапияны «Гамма-Нож Дагестан» деген центр да ачылмагъа гёз алгъа тутула. Пачалыкъны янындан больницаны тарыкъларына таман чакъы акъча маялар гёрсетиле. Демек, аврувланы савлугъун беклешдирмек учунгъу шартлар яхшылаша геле.