Таярмы гьеч халкъыбызны эсинден…Бойнакъ юртлу Уллубий Буйнакский Дагъыстанны халкъларыны гележеги учун жанын аямай ябушгъан адамлардан инг гёрмеклиси болгъан экенине ва ону къысматы къайсы нас­лугъа да уьлгю болуп токътажакъгъа бирев де шеклик этмей. Ата юртунда огъар къурулгъан музей уью де шо­гъар шагьатлыкъ эте деп эсибизге геле. Неге тюгюл бир адамны эсделигине деп олай мекенли къурулгъан эсделик музей уью Дагъыстанда дагъы ёкъдур.

 


Шо оьрде эсгерилген музей уьюне сентябр айны 5-нде кёп къонакълар жыйылгъан эди. Себеби – Буйнакскийни ва ону ёлдашларын гюллелеген гюнден берли 100 йыл тамамланагъаны.


Уллубий Буйнакскийни гьакъында кёп айтылгъан, ону аты хыйлы шагьарлардагъы, юртлардагъы орамлагъа тагъылгъандан къайры, шо вакъти Дагъыстанны тахшагьары болгъан Темирханшурагъа къоюлгъан ва шагьарны баш майданына бийик памятниги салынгъан. Ону атына этилеген абур- сый, гертиден де, огъар тийишли экенине бирев де шеклик этмейдир. Ону адамлыгъы, ёлдашларын, тутгъан ёлун сатмайгъан къаттылыгъы, элин, ватанын, халкъын герти юрекден сюегенлиги – о бек уллу даража экенин англама къыйын тюгюл.


Алдагъы Бойнакъ, гьалиги Уллубийавулгъа шо гюнню белгилемек учун гьаким къурумланы вакиллери, белгили жамият чалышывчулар, алимлер, язывчулар ва оьзге тюрлю танывлу адамлар гелди.


Чакъырылгъанланы арасында профессор Абдулкъадир Абдуллатипов, белгили жамият чалышывчу Салав Алиев, «Ёлдаш» газетни баш редактору Камил Алиев, Ж.Къоркъмасовну фондуну председатели Гьюсен Адилов, профессор Мустапа Билалов, юстицияны генерал-лейтенанты Тажутдин Бижамов, Къаягент районну башчысы Магьамматэмин Гьажиев, Буйнакск шагьарны башчысы Исламутдин Нургъудаев, Дагъыстан юрт хозяйство академияны ректору Зайдин Жанболатов, газет, журнал чыгъарагъан республика басмахананы директору Умаросман Гьажиев, ДГУ-ну кафедрасыны заведующийи Расул Къадиев, Дагъыстан Рес­публиканы А.Тахо-Години атындагъы Милли музейини генеральный директору Пахрутдин Магьамматов, «Агропроект» жамиятны директору Камалутдин Камалутдинов ва оьзгелер де бар эди.     


Къонакълар Буйнакскийни памятнигини тюбюне гюл байламлар салып битген сонг, эсделик чараны Къарабудагъгент районну башчысы Магьмут Амиралиев ачды. Ондан сонг Дагъыстан Республиканы Халкъ Жыйыныны Председателини заместители, КПРФ-ни Дагъыстан рескомуну биринчи секретары Магьмут Магьмутовгъа сёз берилди.


Чыгъып сёйлегенлер барысы да дегенлей Уллубий Буйнакскийни ачыкъ, таза, аз буса да гёрмекли оьмюрюню ва уллу къысматыны гьакъында айтдылар.