Разия ЖАМБОЛАТОВА, жамият чалышывчу:

– Биз гетген замангъа узатгъан 2019-нчу йыл мени учун лап гёрмекли агьвалат – мени Дагъыстанымда парахатлыкъ болгъаны. Мен яхшы оьмюр сюрген адамман. Яшавда кёпню гёргенмен. Халкъым башдан гечирген къыйынлыкъланы хыйлыларыны шагьаты да дюрмен.


Инаныгъыз, инсангъа, булай алгъанда, лап гьажатлы зат – давсузлукъ. О балагь яшавну агъулай, бир затны пакарын къоймай. Бугюнгю барлыгъыбызгъа шюкюр этип билмеге герекбиз.


Мен гиччи чагъымдан берли охув булан кёп машгъул болгъанман. Билим адамны бе­зейген, оьр этеген ниъматдыр. Халкъым билимге кёп къарышгъанны сюемен, бир-бирине бавурлу болгъанны яныман.


Алимлерибиз, асиллерибиз кёп болсун! Янгы йыл ва энниден сонггъу йылларда да миллетим онгуп, тюзелип къалсын, ол оьзюн бар этеген тилин, динин, маданиятын, адабиятын, бырынгъылыгъы кёп уллу тарихин, оьзюню девюрлер бою сыналып гелген асил къылыкъ, эдеп, адатларын унутмасын!


Гьар ожакъгъа аманлыкъ, берекет, кёп-кёп яхшылыкълар алып гелсин бу янгы йыл. Тюзелип, онгуп къалыгъыз! Оча­гъыгъызны оту бир заманда да сёнмесин!