Будапештни азат этген гюн


      Февраль айны 13-нде, 1945-нчи йыл, бизин асгерлер Венгрияны тахшагьары Будапешт деген шагьарны немис-фашист елевчюлерден азат этген. Къатты давлар 108 гюн юрюлген. Совет асгер къуллукъчулардан 80 минг адам оьлген.