Афгъанистандан бизин асгер гючлер ­чыкъгъан гюн


      Февраль айны 15-и Россияда Ватандан тышда интернационал борчун кютгенлеге эсделик гюн деп белгилене.1988-нчи йылда оьтгерилген Женева гьакълашывланы гьасиллерине гёре Афгъанистан пачалыкъдагъы Совет Союзну асгер гючлерини интернационал борчун кютеген группасы 9 айны ичинде бу уьлкеден чыгъарылма тарыкъ болгъан. О гьакъда бизин уьлке борч алгъан.


Башлапгъы 3 айны ичинде 50 минг 183 адам къайтгъан. 1988-нчи йылны 15-нчи августундан тутуп, 1989-нчу йылны февраль айыны 15-и болгъунча къалгъанлары да гелген. Санаву – 50 минг 100 адам.