Атадан уьлгю алгъан гьёкюнмес


      Яшавда не касбуну тангласа да, къайсы тармакъда загьмат тёге буса да, ишине гьакъ юрекден берилип оьр­люклеге етишгенлер, абургъа-сыйгъа лайыкълы болгъанлар аз тюгюл. Тюпде оьзюню гьакъында сёз юрюлежек шолайланы бириси – Муслим Пашаевич Телякъавов.Ол атасы асгер къуллукъчу, полковник Паша Сиражутдинович шо вакъти къуллукъ этеген Львов шагьарда 1970-нчи йыл тувгъан. Магьачкъалада политехника институтну битдирген. Сонггъа таба РФ-ни Президентини янындагъы пачалыкъ къуллукъну академиясын битдирген, А.И.Герценни атындагъы педагогика университетни тамамлагъан. Политика илмуланы кандидаты.Загьмат ёлу отуз йылгъа тармашгъан М.Телякъавов республиканы гьакимиятында кёп тюрлю тармакъларда ишлеген. Дагъыстанны Гьукуматыны яшёрюмлеге ва туризмге къарайгъан комитетини ёлбашчысы, билим берив, илму, яшёрюмлени политикасына къарайгъан министерликде ишлеген. Артдагъы йылларда ДР-ни маданият министерлигинде чалыша.Гьар къайсы тармакъда ишлесе де, ол янгы проектлени яшавгъа чыгъарып, оьзюню къурумчулукъ пагьмусу булан оьзю жавап береген тармакъланы оьсювюне болушлукъ этип юрюген касбучу гьисапда белгили болгъан. 1996-нчы йылда ону ортакъчылыгъы булан «Дагъыстан Республикада яшёрюмлени пачалыкъ политикасыны гьакъында» деген законну проекти къабул этилген. 1999-нчу йылда Мычыгъыш Республикадан гелип халкъара террористлер Дагъыстангъа гиргенде, М.Телякъавов ватандашланы дав агьвалатлардан къорумакъ учун, оланы къоркъунчсуз ерлеге гёчюрмек учун кёп гьаракат этген. 2000-нчи йыл ол шо гьаракаты учун РФ-ни Президентини Указы булан «За заслуги перед отечеством» деген экинчи даражалы орден булан савгъатлангъан.«Солнечный берег» деген сав йыл яшлар учун ишлейген лагерни пайдаландырывгъа беривде актив кюйде ортакъчылыкъ этген. Жагьил уьягьлюлени яшавлукъ уьйлер булан таъмин этив деген проектни сиптечиси болуп, 2003-2010-нчу йылларда янгы къошулгъан агьлюлеге уьйлер алма кёмек де этген. 2013-нчю йылдан башлап, М.Телякъавов республиканы маданият министрини заместители болуп чалыша. Ону гьаракаты булан Нарын-къала бекликни ярашдырыв ишлери, Дербент шагьарны 2000 йыллыгъын белгилев учунгъу гьаракаты учун ДР-ни Башчысыны баракалла билдиреген кагъызын алгъан. 2014-нчю йыл Сочиде юрюлген къышлыкъ олимпия оюнланы онгарывда этген гьаракаты учун РФ-ни Президенти ону грамота булан савгъатлагъан.Республиканы маданият министерлигинде ишлей туруп, М.Телякъавовну «Культура» деген милли проектни оьлчевюнде этген гьаракаты да гёрмекли. 2020-нчы йыл сав дюньягъа белгили «Лезгинка» деген ансамбль учун айры бина къурма имканлыкъ болдурулгъангъа ону да аслам къошуму бар. Ол «Культурная среда» ва «Цифровая среда» деген рес­публика оьлчевдеги милли проектлени яшавгъа чыгъарывда да кёп иш эте. Маданият министерликни 2019-нчу йыл гёз алгъа тутулгъан проектлери толу кюйде яшавгъа чыгъарылгъанын эсгерсек де, ону гьаракаты гёз алгъа геле. Ат туягъын тай басар дегенлей, атасы Паша Сиражутдинович де республиканы жамият ишлеринде актив кюйде ортакъчылыкъ этип юрюген берекетли, асгер къуллукъгъа 30 йылын багъышлагъан полковник чиндеги адам эди. Муслим Пашаевични элли йыллыкъ юбилейи булан къутлай туруп, савлукъ, узакъ оьмюр ва ишинде уьстюнлюклер ёрайбыз.