Сайитагьмат Агьматов

    «Единая Россия» политика партияны регион бёлюгюню ёлбашчысы, Дагъыстан Республиканы Халкъ Жыйыныны Председателини биринчи заместители Сайитагьмат Агьматов эсгерген кюйде, Дагъыстан Республиканы Башчысыны Чакъырывунда халкъны гьайын этив ва оланы яшавлукъ шартларын яхшылашдырыв иш айрыча салынгъан.«Владимир Васильев гётереген бары да масъалаланы чечилме герекли ёллары бар. Оланы яшавгъа чыгъармакъ учун оьзлени касбу ишине мекенли тюшюнген адамлар тарыкъ. Республиканы Башчысы гьар къуллукъда ёлбашчылыкъ этегенлени жаваплыгъы артма тарыкъны айтды. Чакъырывда сакъат яшланы, кёп яшлар бар агьлюлени гьайын этив масъала да айрыча гёрюне эди. Налог жыйыв къуллукъну гьаракатына, субсидиялар берилеген кюйлеге ва башгъа масъалалагъа да агьамият берилди. Бары да масъалаланы биз яшавгъа чыгъармагъа гьаракат этежекбиз», – деген Сайитагьмат Агьматов.Ол дагъы да эсгерген кюйде, регионну Башчысы адамлардан гелеген арза кагъызлагъа да аслу агьамият берме тарыкъны англатгъан. Шолай арзалар бу йыл дагъы да кёп болуп геле. Шо буса адамларда оьр гьакимият къурумлагъа инаныв бар экенин англата.