Ёл юрюш низамгъа тергев бериле


           Белгили экени йимик, бизин республиканы шагьарларында ва районларында иш гёреген ял алыв лагерлеринде охув чагъындагъы яшлар буссагьатгъы вакътиде оьзлени яйлыкъ каникулларын оьтгере. ДР-ни билим берив ва илму министерлигини сиптечилиги булан шоланы барысында да дегенлей бугюнлерде яшланы арасында болагъан хатабалагьланы алдын алмакъ муратда ёл юрюшню низамына аянлыкъ-баянлыкъ берген гьаракатлар юрюлюп тура.


Эсгерилген министерликни прес-къуллугъу бизге билдиреген маълуматлагъа гёре, ДР-ни ГИБДД-сини жаваплы къуллукъчулары яшланы ортакъчылыкъ этивю булан оьтгерилеген гьар тюрлю оюнлардан, къаравлардан таба кёп машинлер юрюйген орамларда оьзлени нечик тутмагъа тюшегени гьакъда англатыв бере. Шо гьаракатны къурумлу оьтгеривге яшланы ва яшёрюмлерини автошколасыны къуллукъчулары   мекенли къошумун болдуруп геле. Умуми кюйде алгъанда, бугюнлеге ерли шо гьаракатгъа 10 мингге ювукъ яш къуршалгъан.