1 июн – Яшланы якълавну халкъара гюню

Гьар йыл да мердешли кюйде июн айыны лап башында Яшланы якълавну халкъара гюню белгилене.

Биз де сизин бары­гъызны да етип гелеген байрам булан гьакъ юрекден къутлап, яхшы савлукъ, кёп-кёп яхшылыкълар ёрайбыз. Сизин яшавугъузда шулай байрамлар бир тюгюл, кёп керенлер болсун! Юрекге тутгъан бары да асил негетлер яшавгъа чыгъып, оьрлюкден-оьр­люкге инамлы кюйде абат алып, юхудан уянып къаршылайгъан гьар тангдан да, ахшамлар гюн батывдан да, демек, яшавну гьар мюгьлетинден де сююнюп, сизге оьмюр сюрмеге насип болсун!

Шо гьакъда айта туруп, «Энемжаяда» бу гезик къумукъланы белгили машгъур шаири сизге насигьат гьисапда язгъан  бир шиърусун ва оьзге  маълуматланы ерлешдирмекни тийишли  гёребиз.