Къумукъ газет булан къурдашман

Али-Паша Жалалович Умалатов, тезден берли пачалыкъ чалышывчу, 1978- 1987-нчи йыллар Дагъыстанны Гьукуматыны ёлбашчысы, сонггъу йылларда тюрлю-тюрлю оьр пачалыкъ къуллукъларда чалышгъан, гьали пенсионер
Уьч йыллыкъ чагъымдан берли мен анадаш «Ёлдаш» газет булан бирчемен, къурдашман. Муаллимим, къардашым магъа газетни сюймеге уьйретди. Шо вакътиден берли мен газетибизден айрылмагъанман. Къумукъ тилни де газетибизден таба теренден сезмеге де, билмеге де кёмек болгъангъа оьктеммен. Неге тюгюл де, бек бай къумукъ тилибизни бирден-бир бек уьйренмеге, инче сырларын билмеге магъа анадаш газетибиз кёмек этгенни билемен.Газетни къуллукъчуларын, кёп санавдагъы охувчу
ларын гьакъ юрекден юбилей байрамы булан къутлайман.