Яшёрюмлени къуршай

Яшёрюмлени къуршай


   Россияны Президентини 2015-нчи йылда февраль айны 21-нде чыкъгъан «Россияны студент отрядларыны гюнюне байлавлу» указына гёре гьар йыл февраль айны 17-синде Россияда студент отрядланы гюню оьтгериле. Студент отрядлары 1959-нчу йылда биринчилей къурулгъан. Гелеген 2019-нчу йылда студент отрядлар 60 йыллыгъын белгилежек. Студент отрядларда Россияда гьалиге ерли къуршалып гелген яшёрюмлени санаву  18 миллионгъа етише.

 

Россияны студент отрядларыны бизин пачалыкъны бары да регионларында къурулгъан штаблары, бёлюк­лери бар. Олар кёбюсю гьалда Россияны оьсювюню кёп тюрлю проектлеринде ортакъчылыкъ эте. Оланы  генглешдирмек учун буса гьар тюрлю охув ожакъларда яшёрюмлени къурумларында олагъа тергевню артдыра.


Россияны студент отрядлары гьар тюрлю уллу къурумлар булан дыгъаргъа гёре чалыша. Янгыз къурулуш ишлерде тюгюл, илму-ахтарыв, яшавлукъ  ва башгъа тюрлю тармакъларда да актив кюйде ортакъчылыкъ эте. 


2012-нчи йылны июнь айыны 21-нде студент отрядланы оьсювюню ва якълавну фонду къурулгъан. Эсгерилген фонд студентлени отрядлары оьтгереген программаланы, гьар тюрлю фестивалланы, видео ва аудио алатланы чыгъарывда харж якъдан кёмек этмек учун къурулгъан.


Бугюнлерде Россия Федерацияны оьсювюню айланасында кёп проектлер яшавгъа чыгъарыла. Шо проектлени кёбюсюнде яшёрюмлер де ортакъчылыкъ эте. Гележекде де бизин пачалыкъны оьсювюнде яшёрюмлер актив кюйде ортакъчылыкъ этсин, къуршалсын учун, Россияны студент отрядларыны ишин якълама, олагъа кёп адам къуршалмакъны гьайын этмеге герек.


Студент отрядлары оьзлени алдына салгъан бир нече аслу муратлар бар: Россия Федерацияны студент отрядларыны ишин оьсдюрмек; заманлыкъ ва узакъ болжалгъа иш ерлер болдурмакъ; студент отрядланы къурулуш, билим берив, темир ёллар, юрт хозяйство, къутгъарыв ва башгъа тюрлю тармакъларда юрютеген ишлерине къурум янындан асувлу имканлыкълар болдурмакъ; яшёрюмлени арасында ишчи ва инженер касбуланы абурун артдырмакъ; яшёрюмлени патриот ругьда тарбиялавда чалышмакъ; яшёрюмлени арасында наркоманияны, ичкини ва тарыкъсыз ишлени алдын алмакъ.


Февраль айны 17-синде  бютюн  Россияда студент отрядларыны гюнюне багъышлап гьар тюрлю социал, спорт ва башгъа акциялар оьтгерилежек.