Гьакимлик ва дин къурумлар булан бирге чалыша  Алдагъы гюнлерде Р. Гьамзатовну атындагъы Милли китапханада Дагъыстанда намусну эркинлигине ва дин бирлешивлер булан байлавлукъ юрютеген комитетни генглешген жыйыны оьтгерилди. Ону барышында эсгерилген комитетни оьтген 2017-нчи йылдагъы гьаракатыны гьасиллери арагъа салынып ойлашылды. Шону булан бирге, 2018-нчи йылда кютмеге тюшеген борчлар да белгиленди. Ону ишинде гьакимлик къурумларыны, жамият бирлешивлени, ислам, хачперес ва ягьуди динлени, маълумат къуралланы вакиллери, олай да министерликлени ва ведомстволарыны жаваплы къуллукъчулары ортакъчылыкъ этди. 

 


Инг алда ДР-де намусну эркинлигине ва дин бирлешивлер булан байлавлукъ юрютеген комитетни ёлбашчысы М. Абдурагьманов жыйылгъанланы алдына чыгъып сёйледи.  Ону сёзлерине гёре, оьзю ёлбашчылыкъ этеген комитетни къуллукъчулары  оьтген йылда бары да къастын  дин бирлешивлени пачалыкъ ва гьакимлик къурумлары булан бирге чалышывун болдурувгъа бакъдыргъан. Шондан къайры да, эсгерилген тармакъда къабул этилген пачалыкъ программаланы яшавгъа чыгъарывгъа, олай да  бизин республикада яшайгъан ватандашланы арасында дин якъдан бирге чалышывгъа  айрыча тергев берген. Ачыкълашдырып айтгъанда, комитет ДР-ни дин управлениеси булан «Парахат Дагъыстан» деген агьамиятлы проектни оьлчевюнде белгиленген чаралар яшавгъа чыгъа­рылгъандан къайры да, жагьил адамланы жинаятчы уьюрлеге къуршалывуну алдын алмакъ учун да хыйлы иш этген.Шондан сонг М. Абдурагьманов жыйылгъанлагъа билдиргени йимик, ислам, хачперес, ягьуди динлени, олай да дин жамият бирлешивлерини вакиллери шо тармакъда  республиканы, уьлкени оьлчевюнде ва шондан тышда да оьтгерилеген  бары да гьаракатларда жагьлы кюйде ортакъчылыкъ этип тура. Бизин республикада оьтгерилеген дин булан байлавлу байрамланы  къурумлу оьтгеривге де комитет болушлукъ этип тургъан.Шолай да,  тыш уьлкелерден белгили алимлер чакъырылып, дин идараланы, террорчулукъну алдын алыв комитетини, муниципал къурулувланы башчыларыны жамият аманлыкъгъа къарайгъан заместителлерини касбу бажарывлугъун камиллешдиреген курслар оьтгерилген. Эсгерилген комитет  бизин респуб­ликаны ватандашларыны гьаж къылывун къурумлу оьтгеривге къуршалгъан министерликлер ва ведомстволар булан  да байлавлукъ юрютген.  Шону булан бирче маълумат къураллардан таба динге байлавлу ярыкъландырыв ишни юрютювню де тергевсюз къоймагъан. ДР-ни Халкъ Жыйыныны ерли гьакимлик къурумлагъа, миллетара масъалалагъа , дин  ва жамият бирлешивлеге къарайгъан комитетини ёлбашчысы М Гьасанов, Дагъыстанны муфтиси шейих Агьмат-гьажи Абдуллаев, Магьачкъаладагъы епархияны секретары  иеромонах Иоанн, ягьуди жамиятыны председатели Валерий Дибияев ва кёп оьзгелери оьтген йылны гьасиллерин чыгъара туруп, комитетни гьаракатына яхшы къыймат берип сёйледи. Дагъыс­танда намусну эркинлигине ва дин бирлешивлер булан байлавлукъ юрютеген комитет булан бирче натижалы иш юрюлежегине инанагъаны гьакъда айтды. Оьтгерилген жыйынны гьасиллери чыгъарыла туруп,  жыйылгъанлар ону къарарын къабул этди.