Президент сайлавланы алдында

Президент сайлавланы алдында

     

Декабр айны 19-нда, талатгюн, Магьачкъалада Россия Федерацияны Президентини сайлавлагъа гьазирлик гёрювге байлавлу генгеш оьтгерилди. Шо генгешде Дагъыстан Республиканы Башчысыны борчларын заманлыкъгъа кютеген Владимир Васильев, ДР-ни Халкъ Жыйыныны Председатели Хизри Шихсайитов ва РФ-ни центральный сайлав комиссиясыны председателини заместители Николай Булаев ортакъчылыкъ этди.


18-нчи мартда болажакъ сайлавларда уьлкени ватандашлары пачалыкъны башчысын сайлай. Бизин регионну ёлбашчысы сайлавланы оьтгеривде бары да янгы технологияланы къоллама герекни билдирди. «Чинкдеси, ватандашлар эркин тавуш берсин учун гьалиги Дагъыстанда жамият-политика гьалны сакълама герек», – деген ол.


Оьзюню гезигинде Николай Булаев жыйылгъанлагъа айтгъан кюйде: «Сайлавлар болгъан чакъы ачыкълыкъда оьт­ме герек. Ону булан бирге тавуш бермек учун къолланагъан электрон яшиклерде алда йимик къыставуллу гьал болмажакъ. Умуми кюйде алгъанда, 13 минг электрон къурал гёрсетиле. О буса 30 миллион адамгъа тавуш берме имканлыкъ бере.


Гьар областдагъы, район центр­дагъы, адамлар яшайгъан уллу ерлердеги гьалны гёрме имканлыкъ берилежек. Шо сынав бизин сайлавларда биринчи керен къоллана. Олай сайлавланы гёрсетив дюньяны бир уьлкесинде де ёкъ.


Сайлавланы биринчи девюрюнде тавуш берегенлер санала ва протокол этиле. Ондан сонг протоколлар «сайлавлар» деген автомат системагъа салына ва бары да тавуш бергенлер гёрсетиле. Бары да зат ачыкъ, бары да зат гёрюнюп тура».


Дагъыстан сайлав комиссияны ёлбашчысы Магьаммат Дибиров айтгъан кюйде, ол Россияны центральный сайлав комиссиясыны таклифине гёре сайлав комиссияланы къурма сюе.


Генгешде ДР-ни Башчысыны ва Гьукуматыны администрациясыны ёлбашчысы Владимир Иванов ва Гьукуматыны Председателини биринчи заместителини борчларын заманлыкъгъа кютеген Рамазан Алиев ишни яшавгъа чыгъарагъан гьакимлик къурумланы ёлбашчылары, муниципал къурумланы башчылары, федерал территория къурумланы вакиллери ортакъчылыкъ этген.