Министр алышынгъан


Дагъыстанны Башчысыны борчларын заманлыкъгъа кютеген Владимир Васильевни Указы булан Шагьабас Шагьов ДР-ни билим берив ва илму минист­рини къуллугъундан азат этилген. Эсгерилген Указгъа декабр айны 19-нда къол салынгъан.


Дагъыстан Республиканы билим беривге ва илмугъа къарайгъан министрини борчлары заманлыкъгъа Шагьабас Шагьовну заместители Ширали Алиевге салынгъан. Эсгерилген Указ бу айны 20-сында чыкъгъан.


Ширали Алиев алда Дагъыстан пачалыкъ педагогика университетни проректору болуп чалышгъан. 2013-нчю йылда ДР-ни билим беривге ва илмугъа къарайгъан министрини 1-нчи заместители этилинип белгиленген.