Халкъ Жыйыныны генгешинден

Халкъ Жыйыныны генгешинден
   Талатгюн, сентябр айны 5-нде, дагъыстан парламентини спикери Хизри Шихсайитов Халкъ Жыйыныны Президиумуну ва Аппаратыны къуллукъчуларыны ортакъчылыкъ этивю булан генгеш оьтгерген. Шо гьакъда бизге ДР-ни Халкъ Жыйыныны Аппаратыны маълумат-аналитика бёлюгюнде билдирген.

Генгешни ача туруп, Хизри Шихсайитов республиканы парламенти оьзюню ишин яйлыкъ ял алывлардан сонг  август айны ахырынчы гюнлерде башлагъаны гьакъда эсгере. Спикер айрыча билдиргени йимик, депутатлар республиканы шагьарларында ва районларында оьтгерилген педагогика къуллукъчуларыны август генгешлеринде жанлы кюйде ортакъчылыкъ этген. Шондан къайры да, олар сентябр айны 1-нде школаларда оьтгерилеген шатлыкъ чараларда ортакъчылыкъ этип, охувчу яшланы, оланы ата-аналарын, муаллимлерин янгы охув йылны башланыву булан къутлагъанлар.


Парламентини ёлбашчысы билдирген кюйде, Билимлени гюнюнде  бизин республиканы шагьарларында ва районларында 13 школа пайдаландырывгъа берилген. Оьзю буса Тёбен Къазанышда къурулуп пайдаландырывгъа берилген школаны ачылывуна багъышлангъан шатлыкъ чараларда ортакъчылыкъ этген.


«540 охувчу билим алажакъ шо школаны  къурулушу артдагъы 15 йылны узагъында юрюлюп тургъан. Шолай гьалны бирдокъда ёлгъа йибермеге ярамай. Бирдагъы бир мисал: Лаваша районну Охли деген юртунда яшлар охув ожакъны талапларына жавап бермейген бинада уьч сменде билим ала. Шо юртда янгы школаны бинасыны къурулушу башлангъанлы арадан 9 йыл оьтген. Башлангъан къурулушланы тамамлай туруп, янгы биналаны къурулушларын башламагъа тюшмей. Гелеген йылгъа республиканы бюджетин тасдыкъ этегенде шону гьисапгъа алмагъа тюшежек», – деп эсгерген Хизри Шихсайитов.


Генгешде Дагъыстан Республиканы Халкъ Жыйыныны ва Ленинград областны законлар чыгъарагъан жы­йыныны бирге чалышывуну гьакъындагъы разилешивню гьазир этивню гьакъындагъы масъала да арагъа салынып ойлашылгъан.


Шондан сонг Дагъыстан Республиканы алтынчылай сайлангъан Халкъ Жыйыныны сентябр айда оьтгерилежек он экинчи сессиясында къаралажакъ масъалалар тасдыкъ этилген. « Дагъыстан Республиканы 2016-нчы йылгъа тасдыкъ этилген республика бюджетин яшавгъа чыгъарывну гьакъындагъы» законну проектине айрыча тергев берилген. 


Хизри Шихсайитов депутатлагъа  республиканы бюджетин къабул этивге байлавлу законну мекенли кюйде гёзден гечирмекни тапшургъан. Йиберилген кемчиликлени ачыкъдан-ачыкъ айтып, шоланы да гьисапгъа алып, гелеген йылгъа бюджетни гьазирлевге байлавлу таклифлени гьазир этмеге тюшегени гьакъда да эсгерген. Шондан къайры да, башгъа тюрлю законланы проектлери де арагъа салынып ойлашылгъан.


Оьтгерилген генгешни барышында Хизри Шихсайитов Президиумгъа къуршалгъанлагъа бизин республикада шагьарланы орамларыны атларын алышдырывгъа байлавлу этген билдиривю гьакъда да маълумат берген.


«Тарихи гертиликни сакълап. оланы эсги атларын къайтармагъа тарыкъ. Шо гьаракатны да гьакимлик къурумларда чалышагъан адамлардан башламагъа тюше. Янгы атланы  шоларда яшайгъан ватандашланы пикрусун гьисапгъа алып, янгы орамлагъа бермеге тюше. Шо ишде ёрукълукъну болдурмагъа тарыкъ»,– деп билдирген ол.  


Парламентни спикери Дагъыс­тан Республиканы « Мекенли уьс­тюнлюклеге етишип, республиканы алдында айрыча къуллукълар этген белгили адамланы атларын, олай да тарихи ва башгъа агьвалатланы даимлешдиривню ёругъу гьакъдагъы» законгъа федерал законлагъа къыйыша­гъан кюйде регионланы сынавун, жамиятны пикрусун гьисапгъа алып, толумлашдырывлар ва алмашынывлар этмек учун таклифлер гьазир этмекни тапшургъан.


Депутатлар спикерни шо сиптесин якълай туруп, орамланы атларын алышдырывну законлагъа къыйышагъан кюйде ёрукълашдырмагъа тюшегени гьакъда айтгъан.