Школагъа Игитни аты къоюлду


«Кёкде юлдузлар кёп, тек бири айрыча ярыкъ бере…»


4-нчю сентябрде Хасавюртдагъы 5 номерли школагъа Россияны Игити Тулпар Оьздемирович Мусалаевни аты къоюлду. Шогъар байлавлу болуп школада охувчуланы линейкасы оьтгерилди. Гелгенлени арасында  шагьарны башчысы Зайнудин Окмазов, ону орунбасарлары, военкоматны къуллукъчулары, къурумланы ёлбашчылары,  игитни агьлюсю, ата-анасы, дос-къардашлары бар эди.Шагьарны башчысы З. Окмазов оьсюп гелеген яшёрюмлер шулай игит уланларыбызны уьлгюсюнде тарбияланма герекни айтды.


– Тулпар оьзюню игитлиги булан халкъын да сакълап, Ватанын да нечик якълап болагъанны гёрсетди, –  деди ол. – Ол оьзюню борчун кютген, энни ону аты тагъыл­гъан школада охувчу яшлар да яхшы охума герек. Дагъыс­танда Россияны Игити деген ат 33 адамгъа берилген, кёбюсюне оьлгенден сонг. Кёкде юлдузлар кёп, тек ярыгъын бириси айрыча бере, ерде адамлар кёп, тек Игит бириси бола. Асгерде къуллукъ этген аз заманны ичинде ол дав агьвалатлар юрюлеген ерлерде болгъан, бир де бюдюремеген, оьзюне салынгъан борчланы тартынмай кютген. Ол оьзюню къоччакълыгъы булан даимликге абат алгъан ва атын савлай Ватангъа малим этген. Шолай авлетни тарбиялагъан ата-анагъа да гьакъ юрекден баракалла билдиремен.


Шолай да, линейкада шагьарны ич ишлер бёлюгюню ветеранларыны председатели Зай­бодин Омаров, военком Абакар Давутов, биринчи муаллими ва башгъалар Тулпарны игитлиги гьакъда айтды.


– Шулай чараларда ортакъчылыкъ этегенде мени эки тюрлю гьис бийлей: бириси – аччы къайгъы ва оьктемлик. Биз ону тарыкъ кюйде тарбиялагъанбыз. Ол гёрсетген къоччакълыкъ охувчу яшлар учун уьлгю болсун, гележек ёлларын ярыкъ этер юлдуз болуп токътасын. Оьсюп гелеген яшёрюмлер Ватанын ва халкъын нечик сюйме герекни шулай уланланы игит ишлеринден таба билсинлер. Барыгъызгъа да авлетибизни абурун дагъы да артдыргъаныгъыз учун баракалла билдиремен, – деди игитни атасы Оьздемир Мусалаев.


Мемориал такъта, сонг гелеген йыл эсделик салынма герек ер ачыла, уьч керен кёкге автоматлар атыла, Россияны гимны согъула.


Тулпар Мусалаев Хасавюртда 1983-нчю йылда тувгъан. 6 йыл болагъанда шагьардагъы бугюн оьзюню аты къоюлгъан школаны биринчи класына баргъан. Яш заманындан берли спорт булан машгъул болгъан. Школаны битгенде, 2001-нчи йыл Къазан шагьардагъы оьр асгер училищеге тюше. Шону битдиргенде Мычыгъыш Республикагъа йибериле, онда дав агьвалатларда ортакъчылыкъ эте. 2008-нчи йылда ол Осетиягъа чыгъарыла ва Къыбла Осетияда болгъан дав агьвалатда ортакъчылыкъ эте. Уллу Ватан давну 67 йыллыгъына багъышлангъан Парадда ортакъчылыкъ эте. 2013-нчю йылда Тулпар Мусалаев 18-нчи гвардия бригаданы танк ротасыны командири этилип белгилене. 2015-нчи йыл декабр айда Президентни хас къарары булан огъар Россияны Игити деген ат бериле. Сонг майор Мусалаев танк батальонну командири этилип белгилене.  2016-нчы йылны май айыны 19-нда хатабалагьдан гечинген.


Суратда: линейкадан гёрюнюш.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля