Грантлар тапшурулду

2 января 2015 в 10:24 1096
Прочту позже
Грантлар тапшурулду

Савгъатланы арасында билим берив тармакъдан 41 адамны проекти алдынлыкъны алгъан ва республиканы Башчысыны акъча савгъатына ес болгъан. Эсгерип айтгъанда, пагьмулу яшлагъа билим беривге, цифровой къайдада ишлейген лаборатория къурувгъа, сакъат яшланы бийивлеге уьйретеген школаны ачывгъа ва оьзге ишлеге байлавлу язылгъан проектлер яшавгъа чыгъажакъ деп къаравуллана.

Грантгъа ес болгъанланы арасында журналистика тармакъдан «Ёлдаш» газетни жаваплы секретары Паху Гьайбуллаеваны, РГВК «Дагестан» деген телевидениеде милли берилишлер юрюлеген дирекцияда редактор болуп ишлейген Иса Агьматовну, «Дагестанская правда» деген газетде ишлейген Жангиши Гьадисовну, Къарабудагъгент район газетни жаваплы секретары Багьавутдин Саматовну, билим берив тармакъда Гьели орта школада муаллим болуп ишлейген Хосар Хосаровну, композитор А. Жафарованы ва оьзге ёлдашланы атларын эсгермеге ярай. 

Биз де савгъатлагъа ес болгъанланы гьакъ юрекден къутлайбыз! Гележекде проектлерин яшавгъа чыгъармакъны ёрайбыз!

 

Бизин мухбирибиз.

Суратда: (солдан онггъа) грантгъа ес болгъанлар:

Б. Саматов, И. Агьматов,

П. Гьайбуллаева ва

Х. Хосаров.