В. ВАСИЛЬЕВ: «Барыгъызны да пачалыкъ байрам – Россия Федерацияны Конституциясыны гюню булан къутлайман»

14 декабря 2019 в 13:12 146
В. ВАСИЛЬЕВ: «Барыгъызны да пачалыкъ байрам – Россия Федерацияны Конституциясыны гюню булан къутлайман»


Аслу Законну къабул этгенликни Россия пачалыкъ къурумун беклешдиривню, уьлкени бирлигин ва онгачалыгъын сакълавну ёлунда бек белгили кюйде агьамияты бар. О демократия якъдан тюрленивлени халкъ сююп танг­лагъанлыгъын да, ватандашлыкъ жамияты сыкълашып иш гёрмеге белсенгенин де исбат эте.


Халкъны ругь талпынывун малим эте туруп, Конституция гьар адамны ихтиярларыны ва эркинлигини къыйматы инг оьр даражалы экенни билдирди ва о адамны лайыкълы яшавун ва оьсювюн болдурмакъ учун тенг шартлар яратывну къатты кюрчюсю болуп да токътагъан.


Шо муратлар бизин учун бугюн де биринчи даражалы борч болуп токътагъан. Халкъны якълавуна асасланып, республикабызда бары да якълардан иш гёрюле. Жамият къурумлар, политика партиялар ва депутатлар булан бирликде бюджет акъча маяланы тутумлу кюйде харжлавгъа бакъгъан тергевлер гючленген.


Конституцияны ватандашлагъа яшамакъ ва оьсмек учун тенг шартлар яратывгъа байлавлу болгъан токъташдырывлары «Мои дороги», «Комфортная городская среда», «Моя вода», «100 школа» деген республика оьлчевюндеги проектлени яхшылыгъындан яшавда оьтгерилип тура.

Конституциядан тайышмай юрюйгенлик, ону багьасы ёкъ гёрсетивлерине аминлик – Дагъыстанны гьар ватандашыны яшавун тюзелтивню, бизин жамият арада парахатлыкъны ва ярашып турагъанлыкъны таъмин этивню инамлы шартыдыр.


Республикабызны халкъына яхшы савлукъ, эсен-аманлыкъ, Дагъыстанны ва Россияны чечеклендиривде янгы оьрлюклер, уьстюнлюклер ёрайман.