Къызылюртда эсделик ачылды


Къызылюрт шагьарда «афгъанлыланы» атын юрютеген бавда янгыртыв ишлер тамамлангъан. Алдагъы гюнлени бирисинде, шагьарлылар чы нечик де, гьатта эки якъдагъы юртлардан гелгенлер де мунда жыйылма башладылар.


 


Шо биз эсгерген шагьар бавну янгыртыв ишлерден сонг ачылывуна байлавлу чараларда Къызылюрт шагьарны башчысы Малик Патахов, ДР-ни Башчысыны Цент­ральный территория округуну вакили Абидин Къарчыгъаев, ДР-ни транспорт министри Ширухан Гьажимуратов, эсгерилген министрни биринчи заместители Леонид Липсиц, ДР-ни Халкъ Жыйыныны депутаты Мугьутдин Мугьутдинов, Къызылюрт районну башчысы Магьаммат Шабанов, шагьар администрациясыны аппаратыны къуллукъчулары, шагьар жыйыныны депутатлары ва оьзгелер ортакъчылыкъ этдилер.


Эсде къалар йимик бу агьвалат булан шагьарлыланы къутлай туруп, ДР-ни Башчысыны Центральный территория округуну вакили Абидин Къарчыгъаев, шагьар жыйыныны депутаты, «ЮГ СГЭМ» деген жамиятыны директору Гьажи Биярсланов, ДР-ни Халкъ Жыйыныны депутаты Мугьутдин Мугьутдинов, Къызылюрт районну башчысы Магьаммат Шабанов, 2 номерли орта школаны директору, жамият палатаны члени Асият Шагьрутдинова бу ишни юрютювде оьз бойнуна алгъанлар жаваплы кюйде янашгъанын эсгере туруп, энниден сонг да мунда шагьарлылар ял алма болажагъын айтдылар.


Гелген къонакълар ва шагьарлылар «афгъанлыланы» эсделигине чечек байлам ва гюллер салдылар. Шагьардагъы маданият къаласыны ва А.Алхановну атын юрютеген яшланы инчесаниятыны школасыны ортакъчылары музыкалы программасын гёрсетдилер.


Тюзюн айтмагъа герек, бу биз оьзюню гьакъында лакъыр юрютеген бавда «афгъанлыланы» эсделигине салынгъан мемориал имарат савлай Дагъыстанда чинк де арив ва мукъаятлы къурулгъаны демеге ярай. Мунда Афгъанистанда жанын къурбан этгенлерден 11 жагьил адамны сураты салынгъан. Лап да орталыкъда Россияны Игити Нугьутдин Гьажиевни сураты ерлешген. Ону онг ягъында огъар тийип, шавхалянгыюртлу «афгъанлы» Алхан Къаппаровну сураты эсделикни безей. Сол янда буса бираз ариде чонтавуллу Ибайдулла Гьимбатовну сураты бар.


Бу ерде шулай бирдагъы бир затгъа агьамият бермейли болмайбыз. Мунда эсделикде шагьарда 7 номерли школаны тамамлагъан Гьасрат Гьасратовну сураты да бар. Шо гюнгю чараларда ону ата-анасы Магьаммат ва Инна Гьасратовлар ортакъчылыкъ этдилер. 1980-нчи йылларда «Минеральные воды» деген аэропортгъа етишмекни военкоматны къуллукъчуларына КПСС-ни шагьар комитетини уьчюнчю секретары болуп ишлейген Инна Гьастратова автомашин булан тапшурув бере. Не билсин дагъы къумукъ къатын Инна Къадыровна табут булан гелегенлени арасында оьзюню уланы Гьасрат да барны? Азиз анагъа ондан авур гюн де болурму?


Бу чараны ахырында «афгъанлылар» эсделикге сурат алдырдылар.

 


Алибек САЛАВАТОВ.


Автор чыгъаргъан сурат.