Уллу шаирге эсделик

20 сентября 2019 в 15:47 288
Уллу шаирге эсделикБырынгъы Дербент шагьарны архитектурагъа ва шагьар къурулушуна къарайгъан идарасыны гьакими Иса Магьамматов малим этген кюйде, ХII асруну машгъур шаири ва ойчусу азербайжанлы Низами Гянжевиге шагьарда ону оьзюню аты къоюлгъан къорукъ бавну гёрмекли боюна багъыр темирден ясалгъан уллу эсделик салмагъа тарыкъ деген гьасилге гелген. Бу умпагьатлы иш 2020-нчы йыл яшавгъа чыгъарылажакъ деген хас маълумат бар. Шаирни эсделигин къурашдырывну лап багъыйлы проектин токъташдырмакъ учун билдирилген яратывчу ярышда Магьачкъалада яшайгъан таш суратчы (скульптор) уьстюн чыкъгъан. Шо суратны жюри къабул гёрген башлапгъы гёлеминде шаир олтургъан кююнде къолуна къалам ва кагъыз тутуп токътагъан. Буссагьат эсгерилген къорукъ бавда (паркда) бютюн кюйде дегенлей аривлешдирив ва янгыртыв ишлер уллудан юрюлюп тура. Багъыр эсделик орунлашажакъ ерде гьали шаирни гипсдан къуюлгъан сура­йыл сою тургъузулгъан.


 

Оьз маълуматыбыз.