Министр Буйнакск районда болгъанДагъыстанны савлукъ сакълав министри Жамалутдин Гьажиибрагьимов, республиканы хыйлы районларына барып, медицина идараланы гьалын тергеп турагъанны эслейбиз.

 


Алдагъы гюнлерде ол Буйнакск районгъа да етишген. Бир башлап Ж. Гьажиибрагьимов Буйнакск районну ёлбашчысы Камил Изиев ва район поликлиниканы баш врачы Батыр Омаров булан ёлукъгъан. Шо гьакъда Буйнакск районну прес-къуллугъу билдире.


Оьзюню шо ёлугъувуну барышында ол Буйнакск райондагъы савлукъ сакълав ожакъланы ишине байлавлу гьакълашгъан. Сонг да, ол гележекде медицина учреждениелени оьсювюне тийишли даражада агьамият берип, харж ва техника булан таъмин этивню яхшылашдырма тарыкъ экенни айрыча эсгерген.


Савлукъ сакълавну министри оьзюню сапарын, лакъыр булан дазуландырып къоймай, шо идаралардагъы гьакъыкъатлы гьал булан таныш болмакъ муратда, Тёбен Къазанышдагъы ва Янгы Къумукъдагъы участка азарханалагъа баргъан. Ол шонда гьаллар нечик экенни тергей туруп аврувлар ва медицина къуллукъчулар булан да лакъыр этген.


Дагъыстанны савлукъ сакълав министри оьзюню аслу мурадын аян эте туруп, бу тармакъда, айрокъда ону харж ва техника якъдагъы оьсювюне байлавлу чаралар гёрме тюшегенни айтгъан.


Ондан къайры, ол республикабыздагъы проектлени яшавгъа чыгъагъан кююн, савлукъ сакълавну алдына салынгъан аслу борчланы, муратланы гьакъында да баянлыкъ берген. Олай да, Ж. Гьажиибрагьимов кадрланы къытлыгъына да тергев этген.


Шо ёлугъувда Буйнакск районну ёлбашчысы Камил Изиев оьзюню сёйлевюнде республикада юрюлюп турагъан ишлеге гёре халкъгъа медицина якъдан къуллукълар этивню даражасы артажагъын эсгерген. Олай да, ол Буйнакск район савлукъ сакълав тармакъ булан арив барышып ишлемеге къаст этежегин билдирген.


Оьзюню сапарыны натижаларын чыгъара туруп, Дагъыстанны савлукъ сакълав министри Жамалутдин Гьажиибрагьимов Камил Изиевге энниден сонг да Буйнакск район булан гьакълашып юрюлежек умпагьатлы ишлени натижасында жамиятны медицина якъдан къуллугъун кютеген кюйню сан яны артажагъына оьзю инанагъанны исбат этген.

 

Бизин мухбирибиз.