С. Меликов Къоччакълыкъны орденлерин тапшурду

С. Меликов Къоччакълыкъны орденлерин тапшурду
   

Пятница, 27.04.2018г. - "ЁЛДАШ".


Ихтиярлар якълайгъан къурумланы къуллукъчуларына жинаятчыланы, террорчуланы янындан чакъ-чакъда чапгъынлар болагъанны гьаман гьис этип турабыз. Мисал учун, 2016-нчы йылны июн айны 17-синде Россияны МВД-сини Дагъыстандагъы ОМОН-нуну къуллукъчулары Табасаран районну Ерси деген юртуну къырыйында террорчулукъгъа къаршы иш юрютегенде, эртен вакъти олагъа белгисиз бирев атышгъан. Шону натижасында къуллугъун кютюп турагъан Бийсолтан Гьайбуллаев, Гьалалмагьаммат Къурбанов санлары яраланып, еринде жан бергенлер. Солтан Абакаров ва Тагьир Хасболатов оьзлеге хапарсыздан чапгъын этген «Южная» деген террор группаны башчысы Гьасан Абдуллаевни оьлтюрме болгъанлар. Сонггъа таба буса ажжалындан къутулма болмай ОМОН-ну эки де къуллукъчусу оьзлеге тийген авур яраларындан жан бергенлер.


РФ-ни Президентини Указына гёре оьзлени борчун бюдюремеген кюйде кютген ОМОН-ну 4 де къуллукъчусу оьлген сонг Къоччакълыкъны ордени булан савгъатлангъан. Шогъар байлавлу иш уьстде Россияны федерал къуллугъуну асгер милли гвардиясыны директоруну биринчи заместители, генерал-полковник Сергей Меликов Дагъыстангъа гелип, шо орденлени оланы ювукъ адамларына тапшурду.


Шо агьвалатда Дагъыстанны Башчысыны борчларын заманлыкъгъа кютеген Владимир Васильев, Россияны федерал къуллугъуну асгер милли гвардиясыны Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округдагъы командующийи генерал-лейтенант Сергей Корнюшкин, Россияны Президентини Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округдагъы толу ихтиярлы вакилини заместители Валерий Попков ва башгъалар ортакъчылыкъ этдилер. Шо гюн Дагъыстанны Башчысыны борчларын заманлыкъгъа кютеген Владимир Васильев ёлугъувну ача туруп, сёзюн булай башлады:


–Нечакъы къыйын буса да, чинк де яхшы адамларыбыз яшавдан гете. Олар–намусну, къоччакълыкъны, адилликни уьлгюлери. Дагъыстанда, Россияда оьктем болагъан игитлерден яш наслу адилли дарслар ала туруп оьсе. Асиллик, адамны къыйынына табылагъанлыкъ, патриотлукъ –дагъыс­танлыланы да, россиялыланы да милли хасиятыны кюрчюсю. Бизин игитлерибизни бажарывлугъу, къоччакълыгъы булан аманлыкъны къоруйгъан къуллукъларда да кёп асил натижалагъа етишме болгъанбыз. Дагъыстан экономикада гёрмекли натижалар булан алгъа барып, халкъны яшаву яхшылашсын учун бары иш этилинип тура. Бизин борчубуз – биз борчлу адамланы унутмай эсибизде сакъламакъ.


Шо ёлугъувда Валерий Попков Россияны Президентини Темиркъазыкъ-Кавказ федерал округдагъы толу ихтиярлы вакили, Россияны Игити Олег Белавенцевни атындан бары да ихтиярлар якълайгъан къурумланы къуллукъчуларына халкъны аманлыгъын сакълайгъаны учун баракалласын билдирди.


Ондан сонг оьзюню сёйлевюнде генерал-полковник Сергей Меликов булай эсгерди:


–Игитлени эсибизде сакълап, олагъа къоччакълыгъы учун баракаллабызны билдирмек – барыбызны да умуми борчубуз. Мен бугюн шунда ортакъчылыкъ этегенлени Оьр башкомандующий Владимир Путин борчугъузну кютме имканлыкъ бергенлиги булан разилигимни билдиремен. Биз шо борчну юрегибиз тартып, сесленип кютебиз. Бизин уланларыбыз къуллукъ эте туруп, Дагъыстанны намартлардан тазалап, къоччакъ кюйде жанларын къызгъанмай арадан гетгенли де гёрмекли   заман оьтген. Шо террорчулар – янгыз бизин республикагъа тюгюл, савлай пачалыгъыбызгъа къоркъунч гелтирегенлер. Бугюн де оьзлени къуллугъуна намуслу янашагъанлагъа бирдагъы керен де баракалла демеге сюемен.


Сёйлевлерден сонг ол жанлары къыйылгъан батырлар савгъатлангъан Къоччакълыкъны орденлерин оланы ювукъ адамларына тапшурду. Олай да, Дагъыстандагъы Росгвардия къурумну оьзлени яхшы яндан гёрсетген асгер къуллукъчуларын да савгъатладылар.