Спортну уллу байрамы къаравуллана

Спортну уллу байрамы къаравуллана   Насрулла Байбулатов
   

Пятница, 27.04.2018г. - "ЁЛДАШ".


Тюнегюн, апрель айны 26-сында, спортну ябушув жураларындан бизин республикада Али Алиевни атындагъы спортну ва яшёрюмлерини къаласында биринчилей болуп оьтгерилеген Европаны чемпионатыны оьлчевюнде юрюлеген тогъатартывлар башланды. Эсгерилеген чемпионат янгыз бизин республиканы тюгюл, савлай уьлкени яшавунда бир де къопдурувсуз айтгъанда агьамиятлы агьвалат болуп токътай.


 

Нечик де, шо чемпионатда халчада етишген гёрмекли оьр­люклер булан оьзлени атларын данггъа чыгъаргъан кочаплар ортакъчылыкъ этегенден къайры да, бизин республикада шолай оьр даражадагъы ярышланы оьтгермеге имканлыкълар булан бирге шартлар яратылгъаны да гьар къайсыбызны да ругьландырмай болмай. Шо янгыз оьр даражада юрюлеген ярышланы оьтгермек учун бизин республиканы имканлыкъларын гёрсетмеге шартлар яратып къоймай, маълумат къуралларда гьар тюрлю пелекетлер булан байлавлу эсгерилеген бизин рес­публикагъа бакъгъан якъдагъы янашывну да дюнья оьлчевюнде алышдырывгъа болушлукъ этежегине шек ёкъ


Озокъда, биз нечакъы сюймесек де, гьар къайсы тергевюн тартагъан агьвалатгъа йимик, оьтгерилеген чемпионатгъа дюнья оьлчевюнде тувулунгъан четим политика гьаллар да таъсир этмей къоймады. Айтагъаным, спорт гьар къачан да парахатлыкъгъа ва дослукъгъа чакъырып гелсе де, бир-бир уьлкелени вакиллери ортакъчылыкъ этмейгенлиги Россиягъа билдирилеген къаршы турувланы натижасы болуп токътай. Тек шо уьлкелени ёлбашчылары артсыз-алсыз юрютеген «политика оюнлары» саялы бир-бир кочап­лар чемпионатны барышында ортакъчылыкъ этмеген булан, озокъда, ону агьамиятлыгъы бир де тёбен тюшмежеги англашыла.  


Оьтгерилеген чемпионатны къурум комитетине къуршалгъанлар, демек, Россияны ябушувгъа къарайгъан спорт федерациясыны, олай да, ябушувну бирлешген дюнья къурумуну жаваплы къуллукъчулары Каспийс­киде бир жумадан да артыкъ вакътини узагъында юрюлюп туражакъ ярышлагъа гьазирлик гёрюв чараланы барышына оьр къыймат бергенин де айрыча эсгермеге тюше. Алданокъ белгили болгъаны йимик, чемпионатда 32 европа уьлкеден гелген кочаплар ортакъчылыкъ этежек.


Чемпионатны башлапгъы гюнлеринде ябушувну грэпплинг журасындан ярышлар юрюлежек. Ябушувну шо журасына бизин рес­публикада къаравчулар айтардай тергев берип битмеген демеге де ярай. О буса – дзюдо, джиу-джитсу, самбо, тутушуп ва грек-рим журалары бирлешгенде яратылгъан ябушувну бир къайдасы.

  

Чемпионатда ябушувну грэпплинг журасындан оьтгерилежек ярышларда бизин уьлкени атындан гьар тюрлю авурлукъда бирер кочап ортакъчылыкъ этежек. Ябушувну шо журасындан чемпионатда ортакъчылыкъ этежек Россияны жыйым командасына 26 кочап къуршалгъан. Олар барысы да – март айны 24–25-нде Кемерово шагьарда оьтгерилген уьлкени чемпионатында алдынлыкъ алгъан, демек, биринчи ва экинчи ерлеге ес болгъан кочаплар. Шоланы да аслам пайы – дагъыстанлылар.


Шолайлыкъда, ябушувну шо жураларындан юрюлеген ярышлагъа къаравчуланы янындан аз буса да тергев артыкъ болажагъына инанмакъ къала. Шону булан бирге, оьз гезигинде кочаплар да бажарывлугъу ва усталыгъы булан алдынлы ерлеге ес болуп, къаравчуланы рази этежегине умутлубуз.  


Шолай, ябушувну грек-рим журасындан да уьлкени жыйым командасына къуршалагъанлар чемпионатны алдындагъы гюнлерде Москваны ювугъунда оьтгерилген жыйымларда белгили болгъан.


Тиштайпаланы арасында юрюлежек тогъатартывларда ортакъчылыкъ этежек Россияны жыйым командасына къуршалагъанлар буса апрель айны 23-нде Сочи шагьарда чемпионатгъа гьазирлик гёрювню ахырынчы тиретинде белгили болгъан.


Тутушуп ябушувдан буса, умуми кюйде алгъанда, Каспийскиде юрюлеген Европаны чемпионатында белгили россиялы кочаплардан къайры, Рио-де-Жанейрода Олимпия оюнланы дёрт чемпиону да ортакъчылыкъ этежек. Шоланы арасында 65 кило авурлукъда тогъа­тартажакъ Ильяс Бекболатовну, 57 кило авурлукъда ярыш алмакъ учун халчагъа чыгъажакъ Завур Угуевни, олай да 50 кило авурлукъда тиштайпаланы арасында гюч сынажакъ Милана Дадашеваны ябушувлары, озокъда, бизин барыбызны да тергевюбюзню тартажакъ. Олагъа биз Европаны чемпионатында уьстюнлюк ёрайбыз ва газетни бары да охувчуларын къаравулланагъан спортну уллу байрамы булан да къутлайбыз.  


Бизин газетни бетлеринде спорт­ну ябушув жураларындан Европаны чемпионаты гьакъда гележекде де берилмеге гёз алгъа тутулгъаны гьакъда билдиребиз. Чемпионатны хас кюйде ачылывуна байлавлу шатлыкълар Каспийскиде Али Алиевни атындагъы спортну ва яшёрюмлерини къаласында май айны 1-нде оьтгерилежек. Чемпионатны барышына байлавлу къошум маълуматлар булан иштагьланагъанлагъа европа даражасында оьтгерилеген шо ярышланы хас сайтында таныш болмагъа бажарыла.