Дагъыстан маданиятны Костромадагъы гюнлери

Дагъыстан маданиятны Костромадагъы гюнлери       Сентябр айны 27-синде Дагъыстан Республиканы маданиятыны гюнлери йыракъ Кострома областда уллу байрам йимик арив оьтдю. Шону сиптечиси Дагъыстан Республиканы Гьукуматы ва маданиятгъа къарайгъан министерлиги эди.


Гетген йыл буса Кострома областны Пачалыкъ филармониясыны уллу коллективи, бизин республикабызгъа гелип, бир нече гюнню узагъында Да­гъыстан Пачалыкъ Рус театрны сагьнасында концертлер берген эди. Къонакълар шо заман, оьзлени исси къаршылагъаны саялы, дагъыстанлы къаравчулагъа бек рази къалгъан болгъан.


Жавап гьисапда этген сапарыны вакътисинде бизден баргъан 3 тюрлю коллектив – халкъ инструментлени Дагъыстан пачалыкъ оркестри, Дагъыстанны Тахо-Години атындагъы Милли музейини къуллукъчулары ва дюньягъа танывлу «Лезгинка» деген Пачалыкъ академия бийив ансамбли, гьариси бир башгъа маданият къалаларында оьз пагьмуларын гёрсетдилер.


Шонда баргъанланы арасында бизин халкъны белгили йыраву, Дагъыстанны халкъ артисткасы Зугьанат Чунаева да бар. Биз алдындагъы гюн, ону булан ёлугъуп, лакъыр этдик.


– Мен халкъ инструментлени Дагъыстан Пачалыкъ оркестринде ишлейгеним, мекенли этип айтгъанда, йырлайгъаным 15 йылдан бираз къолай бола. Костромагъа чакъырылгъан янгыз бизин оркестрибизде 34 адам бар эди. «Лезгинкадагъыланы» ва Милли музейибиздегилени къошмай айтаман. Биз Кострома областны Пачалыкъ филармониясыны мукъаятлы Къаласында концертлер бердик. Бизин оркестрны ёлбашчысы Дагъыстанны халкъ артисти Навруз Шагьбанов гьар чыгъышыбызны бек тындырыкълы кюйде гьазирлей эди. Шону учундур дагъы, зал толгъан орус тынглавчулар согъулагъан гьар макъамны, чалынгъан гьар йырны гючлю харс урувлар булан узата эди. Онда бизин бир де къаравулланмагъан кюйде оьр даражада къабул этдилер. Баракалла болсун олагъа! Айрыча баракалла тийишли Дагъыстан Республиканы маданият министры Зарема Бутаевагъа, бизин яхшы гьайыбызны, ярлыгъыбызны этип айлангъаны саялы.


Мен шонда «Юзюм бав», «Оьзен бойда» деген эки йырны къумукъча йырладым. Къаравчулар мени къаршылагъан кюй шонда! Тёбем кёкге етген йимик болдум, – дей З.Чунаева.


Ол шу тайпа чаралар тюрлю-тюрлю халкъланы арасындагъы дослукъну беклешдирмеге, битимлери бютюнлей башгъа-башгъа миллетлеге бири-бирин ювукъдан танымагъа болушлукъ этегенни айрыча маъна берип эсгерди. Сынав алышдырывну меселиндеги булай къатнавлар эки де якъ учун оьтесиз пайдалы дюр экенин ол мисаллар булан исбат этди.


Гележек замангъа гёзлешдирилген ишлени гьакъында сёз чыкъгъанда, ол, бираз къавшалгъанлары тайгъан сонг, оьзюню онгача концертин азиз халкъына гёрсетме сюегенни айтды.


– Аллагь, гюч берсин сагъа, – дейбиз биз де!


 

А. БУГЛЕНЛИ.