Чалт кёмеклер этмек учун

Чалт кёмеклер этмек учун         Бу жума, талатгюн, республикабызны санитар авиациясыны ярлыкълары учунгъу М-8 АМТ маркалы янгы вертолёт (чанчелекли учакъ) Магьачкъаланы аэродромуна къонду. О «Савлукъ сакълав» деген милли проектни яшавгъа чыгъарывну оьлчевюнде Дагъыстанны савлукъ сакълав министерлигине табиъ этилип берилген.


Дагъыстанны Баш гьакими Владимир Васильев ва савлукъ сакълавну министри Жамалутдин Гьажиибрагьимов шону ерине барып гёргенлер.


Вертолёт алгъасавлукъда тез кёмеклер болдурувну бары гьажатлы къураллары ва шартлары булан таъмин этилген. Шону яхшылыгъы булан балагьгъа тарыгъан авур гьалындагъыланы чалт кюйде азарханалагъа етишдирмеге онгайлыкъ тува.


«Бу бек багъыйлыкълары булангъы медицина вертолёт авур гьалгъа тарыгъанланы нечелерин оьлюмден къутгъармагъа имканлыкъ бережегине мен инанаман. Авур авруйгъанланы къутгъармагъа онгай береген биз оьзюне «алтын мюгьлетлер» дейген болжалны ичинде уьзюрюлеге тез кёмек этивде, оланы къутгъарывну имканлыкъларын артдырывда бу янгы медицина вертолётну гертиден де пайдасы уллу», – деди Владимир Васильев янгы вертолётгъа къарап чыкъгъан сонг.


Дагъыстанны савлукъ сакълавгъа къарайгъан министри Ж.Гьажиибрагьимов эсгергени йимик, тувра оьзюню ичинде авруйгъанлагъа кёмек этмеге вертолётда тийишли ясандырывлар бар.


Савлай Темиркъазыкъ Кавказны къуршап айтгъанда, санитар авиацияны оьсдюрювге бакъдырылгъан программагъа гёре шулай медицина вертолёт инг биринчилей Дагъыстангъа берилген.


Эсгерилген вертолётгъа минип оьзю санитар авиацияны милли къуллугъуну генеральный директору Александр Мацук да Дагъыстангъа гелген. Ол айтагъан кюйде, бу вертолёт ерге тюшюп заправка этмеген гьалда узакъ мезгилге токътамай учма бола. Гьалиге вертолётну оьзюню кампаниясындагъы адамлар ишлетип туражакъны, бара-бара буса ерли лётчиклени уьйретип бережекни де эсгерди ол.


Вертолётну къонушу Магьачкъаладагъы аэродромда болажакъ. Тек гьажат болса о не ерге де тюшюп къонма бола.


Эсигизге салайыкъ, бизин Дагъыстан бу йыл санитар авиацияны оьсдюрювню программасында ортакъчылыкъ этеген 49 элни (регионну) арасына гирген. Бу программа адамлагъа медицина якъдан алгъасавлу кюйде кёмек этивге, учуп ерине барагъан гезиклени санавун артдырывгъа бакъдырылгъан. Йыракъ бойларда яшайгъан адамлар учун о бек онгайлы геле.


Вертолётну учувларына харжлар аслу гьалда санитар авиацияны оьсдюрювге байлавлу проектден таба гёрсетилежек (85 проценти), къалгъан 15 проценти буса регионну бюджетинден таба тёленежек.


 

Бизин маълумат.