Юртлулагъа тергев арта


        Юртларда турагъан ватандашлар учун «Онгайлы яшавлукъ ва ял алыв шартлар яратыв» деген федерал программаны талапларын кюте туруп, бизин Буйнакск районда бир къадар яхшы ишлер юрюлегенин исбат этеген мисалар хыйлы бар. Янгыз бизин Янгыкъумукъ юртну алып къойсакъ да, шолай яхшы тюрленивлер гёзге алай арив тие.Уллу ёлдан юртгъа айланып,
100 метр оьтгенче, онг билекдеги майданчада Уллу Ватан давдан къайтмай къалгъан юртлуланы ва къайтгъан сонг авур яралардан жан бергенлени гьюрметине эсделик белги кимни де тергевюн тарта. Бугюнлерде буса, шо эсделикни къуршап алгъан майданчаларда юртлулар учун геземе де, арив ял алма да болур йимик онгайлы шартлар яратылгъан. Булай пайдалы ва бек тарыкълы объектни къурулушун бойнуна алып яшавгъа чыгъарма кёп къаст ва гьаракат этген Буйнакск район администрацияны башчысы Камил Изиевни, депутатланы район жыйыныны председатели Даниял Шихсайитовну атына юртлулар баракалла сёзлер айталар ва алгъыш этелер.


Буйнакскиде оьзюне Магьамматрасул Расулов башчылыкъ этеген къурулуш идараны къуллукъчулары бу эсделикни айланасын бек уста кюйде безендирип онгаргъаны да макътавгъа лайыкълы. Ял алыв майданчада яшлар учун ойнама салынгъан къураллар, гьарсинчеклер, терек арада олтуруп уллулагъа парахатына лакъыр этме деп онгарылгъан бек арив скамейкалар, арив шавла береген панарлар, спорт оюнлар булан машгъул болма имканлыкъ береген имаратлар, жабарына туташ плитка салынгъан сокъмакълар айрыча тергевню тарта. Октябрни уьчюнде янгы къурулушну ачып пайдаландырывгъа беривге багъышлангъан шатлыкъда юртлулар булан бирге кёп санавда гьюрметли къонакълар да ортакъчылыкъ этдилер. Юрт школаны охувчулары башында абурлу муаллимлери де булан шатлы агьвалатны ачылыв мюгьлетин къаравуллап, сыдыра-сыдыра болуп тизилгенлер. Олар булан бирге район администрацияны къуллукъчулары къонакъланы къаравуллай. Майданча тюрлю ренкли шарлар, чечеклер ва лентлер булан безендирилген. Аз да къалмай Дагъыстан Республиканы Халкъ Жыйыныны депутатлары Баттал Батталов, Мухтар Оьздегьажиев ва Нариман Темирукъаев ва къурулуш, яшавлукъ-коммунал хозяйствону министрини борчларын кютеген Мурат Алиев етишип гелдилер. Паркны   алдында елпиллейген ал лентни гесме Камил Изиев, Мурат Алиев Батдал Батталов ёлдашлагъа тапшурулду.


– Бу йыл Капиркъумукъ юртда этмеге деп гёз алгъа тутулгъан ишлени санавун янгылышмай мекенли токъташдырма да тынч тюгюл. Барыгъыз да гёрюп турасыз, янгы ва гьалиги заманны талапларына толу жавап береген стадионну къурулушу орталашып тура, юртну аслу орамларына асфальт тутула, ювукъ гюнлерде яшлар бавуну къурулушу да башланажакъ, юрт больницаны да янгыртындан къурма гёз алгъа тутулгъан. Юртдагъы школада охувчулагъа онгайлы шартлар болдурулсун учун кёп иш этилип тура. Озокъда, къысгъа болжалны ичинде булай ишлени яшавгъа чыгъармагъа айтардай тынч масала тюгюл. Биз этеген гьаракат халкъгъа берекет бережегине инанма сюемен, – деди К. Изиев.


Ондан сонг, районну ва республиканы ёлбашчыларыны атына разилик билдире туруп, Мухтар Оьздегьажиев, Магьамматрасул Расулов, Капиркъумукъ школаны директору Казим Казимов сёйледилер. Ону: «Паркдагъы эсделик белгини айланасында орнатылгъан яш тереклени гьарисине Ватан давда белгисиз тас болгъан юртлуланы атлары язылгъан. Шолагъа гьалал кюйде къуллукъ этмекни биз оьзюбюзге борч этип алабыз», – деген сёзлерин жыйылгъанлар харс уруп, рази болуп къаршыладылар.

 

Гюлзар КАЗИМОВА.


СУРАТДА: байрамдан гёрюнюш.